18 Revize (59857e2c400f226514b4a0ab1f628637f577018f)
 

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Jesse Griffin 59857e2c40 Updated manifest.yaml for version 7 release před 2 roky
  Joel 55e6bca723 Merge branch 'tw' of joel/en_tn into master před 2 roky
  Joel 52193dd79e added tw to notes před 2 roky
  Henry Whitney 8ff6b0e28b Update 'gen/14/10.md' před 2 roky
  Joel 457a94d7d4 Merge branch 'master' of git.door43.org:Door43/en_tn před 2 roky
  Joel 066accf651 Merge branch 'v3' of joel/en_tn into master před 2 roky
  Joel ffe111fb4e pulled in final updates před 2 roky
  Joel c6b07f98bf pulled in updates from dokuwiki před 2 roky
  Joel 67977d7e9a initial v6 rc conversion před 2 roky
  Joel 2956458d6b added v2 tn converted to an rc před 2 roky
  Joel d89e16dbae added v1 tn converted to an rc před 2 roky
  Joel f3cdb38a91 updated issue template před 2 roky
  Joel dc6a6cac42 Add '.github/ISSUE_TEMPLATE.md' před 2 roky
  Joel a0cde16c2d Update 'README.md' před 2 roky
  Joel 88a483e758 Update 'LICENSE.md' před 2 roky
  Jesse Griffin f4a984de20 Added notes for tN version 2 před 4 roky
  Jesse Griffin 27cf5c5e0d Changes for tN version 2 před 4 roky
  Jesse Griffin 37839eda87 Initial commit of translationNotes před 4 roky