Level 1,3
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

91 KiB

1BookChapterVerseIDSupportReferenceOrigQuoteOccurrenceGLQuoteOccurrenceNote
2

TIT

front

intro

m2jl

0

3

TIT

1

intro

c7me

0

4

TIT

1

1

rtc9

figs-abstractnouns

κατὰ πίστιν

1

for the faith

5

TIT

1

1

xyz8

figs-abstractnouns

ἐπίγνωσιν

1

knowledge

6

TIT

1

1

abc8

figs-abstractnouns

ἀληθείας

1

of the truth

7

TIT

1

1

fyf8

figs-abstractnouns

τῆς κατ’ εὐσέβειαν

1

that agrees with godliness

ઈશવરપરયણત એક અમત નમ છ ઈશવરન પસદ એવગમવવ ઉલખ કર. વકલિક ભતર: “ઈશવરન મહિ આપતય છ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-abstractnouns]])

8

TIT

1

2

xyz9

ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου

1

with the certain hope of everlasting life

9

TIT

1

2

r2gj

πρὸ χρόνων αἰωνίων

1

before all the ages of time

“સમયન આરભ પહ

10

TIT

1

3

b22h

καιροῖς ἰδίοις

1

at the right time

“યય સમય

11

TIT

1

3

swi9

figs-metaphor

ἐφανέρωσεν…τὸν λόγον αὐτοῦ

1

he revealed his word

12

TIT

1

3

abc9

ἐν κηρύγματι

1

by the proclamation

13

TIT

1

3

m41u

figs-activepassive

ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ

1

that I was entrusted with

14

TIT

1

3

dpn4

τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ

1

of God our Savior

“ઈશવર, ક આપન ઉદર કર

15

TIT

1

3

xy18

figs-exclusive

ἡμῶν

1

our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

16

TIT

1

4

gu55

figs-metaphor

γνησίῳ τέκνῳ

1

a true son

17

TIT

1

4

wx6c

κοινὴν πίστιν

1

our common faith

ઉલ અનિતસ બ એકસમન વિસ, ખતમ ધરવત/વહચત હત. વકલિક ભતર: “કરણ ક આપણિતમિસ ધરએ છએ”

18

TIT

1

4

h93t

figs-ellipsis

χάρις καὶ εἰρήνη

1

Grace and peace

આ એક સરવસય સલમ, પઉલ ઉપયગ કરત હત. તમપસટ ર સમજલ મિ દર શક. વકલિક ભતર: “ત દય અનતરિક શિ અનભવ કર” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-ellipsis]])

19

TIT

1

4

s3yr

Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

1

Christ Jesus our Savior

“ખિત ઈસ આપણ ઉધરક છ

20

TIT

1

4

xy17

figs-exclusive

ἡμῶν

1

our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ વિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

21

TIT

1

5

ew8h

grammar-connect-logic-goal

τούτου χάριν

1

For this purpose

22

TIT

1

5

lh9b

ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ

1

I left you in Crete

“મ તનિતમ રહ કહ

23

TIT

1

5

ga62

ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ

1

that you might set in order things not yet complete

24

TIT

1

5

b52u

καταστήσῃς…πρεσβυτέρους

1

ordain elders

25

TIT

1

5

p56w

πρεσβυτέρους

1

elders

શરઆતનિડળઓમ (વિ સમ) ખિ આગ િઓન સમ આતિક આગડત હત. આ શબદ એવ ઉલખ કરિસમ પરિપકવ હત.

26

TIT

1

6

wja4

0

Connecting Statement:

િતસનિત ટ દરક શહર પર વડ/આગિમણક કરવ કહઉલ તિતસન વડલ/આગનન ;લષણિકતઓ જણ. .

27

TIT

1

6

jen8

εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος

1

if anyone is blameless

28

TIT

1

6

ab70

figs-doublenegatives

ἀνέγκλητος

1

blameless

29

TIT

1

6

q6uy

figs-explicit

μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ

1

the husband of one wife

30

TIT

1

6

wd6q

τέκνα…πιστά

1

faithful children

ભવિત અર (૧) બળકઓ પરભ ઈસિસ ધરવતય અથવ (૨) બળકઓ વિસપર છ.

31

TIT

1

7

lz7x

τὸν ἐπίσκοπον

1

the overseer

૧:૫ મઉલ જ આતિક આગનન વડલ/અધયક તર ઉલખ કર આ બમ છ. આ શબદ વડલન પર ધન કિત કર: મડળ અનરવિઓ પર તખરખ ર.

32

TIT

1

7

g2zf

figs-metaphor

Θεοῦ οἰκονόμον

1

The household manager of God

ડળ (વિ સમય) જ ઈશવરન પરિર હય અનખરખ રખનર જ પરિરન વહવટ કરનર સવક હય, તઉલ વત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

33

TIT

1

7

d6l1

μὴ πάροινον

1

not addicted to wine

“દ નહિ” અથવ “જબ દય ત નહિ

34

TIT

1

7

j1qq

μὴ πλήκτην

1

not a brawler

35

TIT

1

8

i549

grammar-connect-logic-contrast

ἀλλὰ

1

Instead

વડલ/અધયકષ વયકિબત કરતઈએ (જઉલ જણ) અન વડલ/અધયકષ વયકિબત કરતઈએ (જિ હવઉલ જણવવ, ત વચ'ન બદલ/તિપરત'ણ શબદ પરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

36

TIT

1

8

vkq1

φιλάγαθον

1

a friend of what is good

“એક વયકિ કરવ ગમ

37

TIT

1

8

xy11

figs-doublet

σώφρονα…ἐγκρατῆ

1

sensible…self-controlled

આ બ શબ અરથમબ સમન છ અન અનદ એક શબદથ કર શકય, જતર થઇ રહ સમન શબય નહિ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

38

TIT

1

8

xy12

figs-doublet

δίκαιον, ὅσιον

1

righteous, holy

આ બ શબ અરથમબ સમન છ અન અનદ એક શબદથ કર શકય, જતર થઇ રહ સમન શબય નહિ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

39

TIT

1

9

xwy6

figs-metaphor

ἀντεχόμενον

1

He should hold tightly to

40

TIT

1

9

xy10

κατὰ τὴν διδαχὴν

1

that is in accordance with the teaching

41

TIT

1

9

abcj

grammar-connect-logic-goal

ἵνα

1

so that

42

TIT

1

9

pzi1

τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ

1

sound teaching

'સ/શધ' શબદ મ ક શબદ ઉપયગમય રિક સયન ઉલખ કર. આ શિષણ વિઉલ એ રત કરિસ કરશમન આ શિષણ આતિક રિરન બદલ આતિક રરસત બનવશ.

43

TIT

1

10

xsq9

0

Connecting Statement:

ઓ કઓ ઈશવરન વચનનિધ કરશ, પઉલ તિતસન ઈશવરન વચનનધ કરવરણ આપ અન, જિષકતવણ આપ.

44

TIT

1

10

w9kk

figs-metaphor

ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι

1

rebellious, empty talkers

45

TIT

1

10

ga6n

φρεναπάται

1

deceivers

46

TIT

1

10

abcd

figs-hendiadys

ματαιολόγοι, καὶ φρεναπάται

1

empty talkers and deceivers

કરન અન તરપ કરનઓ, સમન લ ઉલખ કર. તઓ ખ અનિનઉપયબતખવ અન ઈચ પર વિસ કર.(See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-hendiadys]])

47

TIT

1

10

pu74

figs-metonymy

οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς

1

those of the circumcision

આ એ યહિઓન ઉલખ કરઓ શખવત હત ઈસછળ ચલવનત થવ જ જઈએ. આ શિષણ ખ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metonymy]])

48

TIT

1

11

f4iy

οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν

1

It is necessary to stop them

49

TIT

1

11

aqi5

ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν

1

They are upsetting whole households

ઓ સમગર/સરવ પરિશ કર. એ હતઓ પરિ સતયથર દ જત હત અનઓનિસનિશ કરત હત.

50

TIT

1

11

tw4e

διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ

1

teaching what they should not

િત અનિયમ વિ આવબતખવવય નથમ ક સતય નથ.

51

TIT

1

11

at7c

αἰσχροῦ κέρδους χάριν

1

for the sake of shameful profit

બતનયય નથ કરવભ મળવ, આ ત ઉલખ કર.

52

TIT

1

12

tr1j

τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης

1

One of their own prophets

53

TIT

1

12

y3zb

figs-hyperbole

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται

1

Cretans are always liars

54

TIT

1

12

h3jb

figs-metaphor

κακὰ θηρία

1

evil beasts

આ રપક કઓનગલ ખતરનક પઓ તર સરખ. વકલિક ભતર: “જગલનવર ખતરનક” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

55

TIT

1

12

xyz1

figs-synecdoche

γαστέρες ἀργαί

1

lazy bellies

56

TIT

1

13

fif8

δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως

1

For this reason, rebuke them severely

“તરણથ સખત/કડક ભ ઉપયગ કરવઓનઓ સમજ શક.”

57

TIT

1

13

abck

grammar-connect-logic-result

δι’ ἣν αἰτίαν

1

For this reason

આ કરણથ,જક/જણરપ શબરણ-પરિમ સધનરસિત કર. કરણ એ છતનરબધકતનિ કહ હત સતય છ (તઓ જ, દટ અન આળસ), અન પરિમ એ છિતસમન સખઈપવક ઠપક આપવ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-result]])

58

TIT

1

13

je3r

ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει

1

so that they may be sound in the faith

59

TIT

1

13

abcl

grammar-connect-logic-result

ἵνα

1

so that

/ત કર,ણરપ એક કરણ-પરિમ સધનરસિત કર. કરણ એ છ વડલ/અધયકષ કઓન સખત ર ધમક અન પરિમ એ છઓ વિસમ અન મજબત બન. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-result]])

60

TIT

1

13

xyz2

figs-abstractnouns

ἐν τῇ πίστει

1

in the faith

61

TIT

1

14

abcm

grammar-connect-logic-contrast

μὴ

1

not

62

TIT

1

14

p28i

Ἰουδαϊκοῖς μύθοις

1

Jewish myths

આ યહઓનિષણન ઉલખ કર.

63

TIT

1

14

m4a5

figs-metaphor

ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν

1

turn away from the truth

સતય વિઉલ એ રત કર એક પદથ હય અનઈ અનય મરત જઈ શક અથવ અવગણ શક. વકલિક ભતર: “સતયન નકર કરવ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

64

TIT

1

15

qtb9

πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς

1

To those who are pure, all things are pure

65

TIT

1

15

nx42

τοῖς καθαροῖς

1

To those who are pure

66

TIT

1

15

abcn

grammar-connect-logic-contrast

δὲ

1

But

જક/જણરપ શબદ, પણ,ઓ શધ છ અન રષટ અન અવિઓ વચ તફવતનરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

67

TIT

1

15

n3wk

figs-metaphor

τοῖς…μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις, οὐδὲν καθαρόν

2

to those who are corrupt and unbelieving, nothing is pure

68

TIT

1

16

abco

grammar-connect-logic-contrast

δὲ

1

but

જક/જણરપ શબદ, 'પણ', આ ભરષટ લ કહ (કઓ ઈશવરન ઓળખ) અનમન કરણઓ દર (કઓ ઈશવરન ઓળખત નથ) ત વચ તફવતનરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

69

TIT

1

16

i3l2

τοῖς…ἔργοις ἀρνοῦνται

1

they deny him by their actions

“તઓ જવન જિત કરઓ ઈશવરન ઓળખત નથ

70

TIT

1

16

ja47

βδελυκτοὶ ὄντες

1

They are detestable

“તઓ ઘપદ છ

71

TIT

2

intro

h3il

0

િતસ ૦૨ સય ન 

આ પરકરણમિિટ ખ 

િચક ભિ 

આ શરભગન ઐતિિક અનિક સદરભમ  સમજવિિધવ મતભદ છ અનઓ અલગ અલગ જથમ વહ. કટલક વિ સરવ બબત અનઓ સમણપણ સરખ. બિ એમ મ લગન તથડળ/વિ સમયમ, પષ અનિિટ ભિઓ સ ઈશવર. ભતરકવધન રહઓ આ મ સમજ સમજ આ શરભગનતર પર અસર કરવઈએ નહિ. 

ખરબ, તિઉલ આ પરકરણ લખત નથ. પઉલ શખવએ તમનિિપણ કરવઈએ. બધિઓએ ઈશવરપરયણ હ તથ દરક પરિિિવવઈએ, તિષણ પઉલ, દરક વિઓન આપ.

72

TIT

2

1

lfu1

0

Connecting Statement:

ઈશવરન વચન ઉપદશ આપવરણિતસન આપવખતઉલ, વધ પએ, વધ સઓએ, યન પએ, અન અથવએ, વિ તરવવ, ત સમજ.

73

TIT

2

1

tpi2

figs-explicit

σὺ δὲ

1

But you

74

TIT

2

1

ph2j

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ

1

with sound teaching

75

TIT

2

2

xyz3

figs-ellipsis

πρεσβύτας…εἶναι

1

Older men are to be

76

TIT

2

2

xy13

figs-doublet

νηφαλίους…σεμνούς, σώφρονας

1

temperate, dignified, sensible

આ તરણ શબ અરથમબ જ સમન છ અન તરનરણ અલગ અલગ શબય નહિ કદચ આ તરણ શબ, એક અથવ શબ શકય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

77

TIT

2

2

xc6t

νηφαλίους

1

temperate

78

TIT

2

2

y3j2

εἶναι…σώφρονας

1

to be…sensible

79

TIT

2

2

abc1

ὑγιαίνοντας τῇ πίστει

1

sound in faith

અહ રઢ શબદન અરથ સિર હ અન અપરિવરતનશલ હ. રઢિ Titus 1:9 ધ જઓ અનિસમ રઢ હ/મજબત હિ Titus 1:13 ધ જઓ.

80

TIT

2

2

m14y

figs-abstractnouns

ὑγιαίνοντας τῇ πίστει

1

sound in faith

81

TIT

2

2

z14y

figs-abstractnouns

τῇ ἀγάπῃ

1

in love

82

TIT

2

2

a14y

figs-abstractnouns

τῇ ὑπομονῇ

1

and in perseverance

83

TIT

2

3

gl8e

figs-ellipsis

πρεσβύτιδας ὡσαύτως

1

Older women likewise are to be

84

TIT

2

3

v9cp

διαβόλους

1

slanderers

ઓ વિ ખરબ વત, જય ક નહિ, કર, ત ઉલખ આ શબદ કર.

85

TIT

2

3

g9re

figs-metaphor

οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας

1

or being slaves to much wine

86

TIT

2

3

xyz4

figs-activepassive

οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας

1

or being slaves to much wine

87

TIT

2

3

abc4

καλοδιδασκάλους

1

but to be teachers of what is good

88

TIT

2

4

abc5

φιλάνδρους

1

lovers of their husbands

89

TIT

2

4

abca

φιλοτέκνους

1

and lovers of their children

“તમનવયળકમ કરન

90

TIT

2

5

abcb

ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν

1

and subject to their own husbands

91

TIT

2

5

t5v6

figs-metonymy

ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται

1

so that the word of God may not be insulted

'શબદ/વચન' શબદ અહ 'સશ' નનન શબદ છ, જ પરિમસવરપ ત જ રવય ઈશવરન ઉપયગમ શબદ છ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metonymy]])

92

TIT

2

5

abcq

figs-activepassive

ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται

1

so that the word of God may not be insulted

93

TIT

2

6

i3hv

ὡσαύτως

1

In the same way

મ તિતસધ લમ આપવ હતમ તન પ પણ તમ આપવ હત.

94

TIT

2

7

x73u

σεαυτὸν παρεχόμενος

1

present yourself

95

TIT

2

7

ym6x

τύπον καλῶν ἔργων

1

as an example of good works

96

TIT

2

8

xy14

ὑγιῆ

1

uncorrupted…sound

97

TIT

2

8

xt6v

figs-hypo

ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ

1

so that the opponent may be ashamed

98

TIT

2

8

xy15

figs-exclusive

ἡμῶν

1

us

આ પઉલ તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

99

TIT

2

9

xyz5

figs-ellipsis

δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι

1

Slaves are to be subject to their masters

કમ 'છ' શબદ નથ, પર 'એ તમનિ આધન રહ' શબર છ. કલમ ૬ મિક ખલન આપણ અહ  રજ કરવઈએ, જ િ કરવ અથવ હન આપવ. વકલિક ભતર: દમનિ આધન રહમનહન આપ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-ellipsis]])

100

TIT

2

9

ntp7

ἰδίοις δεσπόταις

1

their masters

“તઓનિ

101

TIT

2

9

abcc

ὑποτάσσεσθαι

1

are to be subject

“આધન થય જ”

102

TIT

2

9

if6v

ἐν πᾶσιν

1

in everything

“દરક સિિ” અથવ “હ

103

TIT

2

9

id15

εὐαρέστους εἶναι

1

to be pleasing

104

TIT

2

10

abc6

μὴ νοσφιζομένους

1

not to steal

105

TIT

2

10

t87j

πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν

1

to demonstrate all good faith

106

TIT

2

10

h2n6

ἐν πᾶσιν

1

in every way

107

TIT

2

10

f8jy

τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ, κοσμῶσιν

1

they may bring credit to the teaching about God our Savior

108

TIT

2

10

pn93

τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ

1

God our Savior

“આપણ ઈશવર જ આપણ ઉદર/બચવ કર

109

TIT

2

10

xy16

figs-exclusive

ἡμῶν

1

our

અહ, આપણઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

110

TIT

2

11

y44u

0

Connecting Statement:

રભ ઈસનરગમન તરફ જ અન ઈસ અધિરનદ રખવ, પઉલ તિતસનહન આપ.

111

TIT

2

11

gp2z

figs-personification

ἐπεφάνη…ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ

1

the grace of God has appeared

112

TIT

2

12

qy8k

figs-personification

παιδεύουσα ἡμᾶς

1

training us

113

TIT

2

12

abce

figs-exclusive

ἡμᾶς

1

us

 આપણ,ઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

114

TIT

2

12

lxb3

τὴν ἀσέβειαν

1

godlessness

115

TIT

2

12

n3k5

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας

1

worldly passions

116

TIT

2

12

xy19

ἀσέβειαν…εὐσεβῶς

1

godlessness…godly way

આ શબરતયકષ વિ, જ અરથ અનરમ, ઈશવરનન આપવ નહિ અન ઈશવરનન આપવય છ.

117

TIT

2

12

fk8j

ἐν τῷ νῦν αἰῶνι

1

in the present age

118

TIT

2

13

rz93

προσδεχόμενοι

1

looking forward to receiving

આવકર કરવહ જ

119

TIT

2

13

xyz6

figs-metonymy

τὴν μακαρίαν ἐλπίδα

1

the blessed hope

120

TIT

2

13

pss7

figs-metonymy

καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ

1

and appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ

121

TIT

2

13

abcf

figs-hendiadys

τὴν μακαρίαν ἐλπίδα, καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης

1

the blessed hope and appearing of the glory

122

TIT

2

13

xyz7

figs-hendiadys

τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ

1

our great God and Savior Jesus Christ

123

TIT

2

14

niu4

figs-explicit

ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν

1

gave himself for us

124

TIT

2

14

xy20

figs-exclusive

ἡμῶν

1

us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

125

TIT

2

14

gxe7

figs-metaphor

λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας

1

to redeem us from all lawlessness

ઉલ ઈસિ એ રત કરઓ(ઈસ) તમનમનટ મિત કર રહય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

126

TIT

2

14

xy21

figs-exclusive

ἡμᾶς

1

us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

127

TIT

2

14

fjy1

λαὸν περιούσιον

1

a special people

“લ એક જથ જથનબ મયવન મ

128

TIT

2

14

ii18

ζηλωτὴν

1

zealous for

“જય કરવ આતર છ

129

TIT

2

15

abc7

παρακάλει

1

exhort

“આ બબતઓ કરમનિત કર”

130

TIT

2

15

b94z

figs-explicit

ἔλεγχε, μετὰ πάσης ἐπιταγῆς

1

rebuke with all authority

131

TIT

2

15

h15y

μηδείς σου περιφρονείτω

1

Let no one disregard you

“કઈ ત અવગણન કર થવ ન દ

132

TIT

2

15

xy22

figs-doublenegatives

μηδείς σου περιφρονείτω

1

Let no one disregard you

133

TIT

2

15

jbu1

figs-explicit

σου περιφρονείτω

1

disregard you

134

TIT

3

intro

zh6x

0

િતસ ૦૩ સય ન 

ળખ અનરણ 

આ અધયમઉલ તિતસનયકિગત સચનઓ આપ. 

કલમ ૧૫ આ પતરન ઔપચિક સમપન કર. પવ નજકનન પરદ પતરન સમપન કરવ એક સરવસય રત હત. 

આ અધયમિિટ ખ 

વળ 

વળ (કલમ ૯) એક યયકિવજ અથવશજધ છ, અનયકિળ અન પરિરમ આવ દર. ઉદહરણ તર, યજકળ અબનન પરિરમ આવ. આમટલક યઓ પવજઓ અનટલ  આતિક વયકિઓન પણ સમશ કર. આ યઓ અનઓન ઉપયગ કરવ કઈ બબત કય આવ અનિિધ લટલ મહતવન હત, તિ દલ કરવમ આવત હત.

135

TIT

3

1

y9tr

0

Connecting Statement:

તમળ હઠળન અન વડખવવ, તિ સલહ તિતસન આપવઉલ જ.

136

TIT

3

1

j2sa

ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς…ὑποτάσσεσθαι

1

Remind them to submit

137

TIT

3

1

w3fy

ἀρχαῖς, ἐξουσίαις, ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν

1

to submit to rulers and authorities, to obey them

138

TIT

3

1

wa9x

figs-doublet

ἀρχαῖς, ἐξουσίαις

1

rulers and authorities

આ શબ અરથ સમન છ અન શબ સરકરમ સત ધર, ત ઉલખ કર. જતરન આ મ આ શબ એક જ શબદ હય ત જ શબદન ઉપયગ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

139

TIT

3

1

xy25

figs-doublet

ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν

1

to submit…to obey

આ શબ અરથ સમન છ અન એક જ બબતન ઉલખ કરઈ તમન કરવ કહ. આ મતરન એક જ શબદ હય ત ઉપયગ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

140

TIT

3

1

in7u

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι

1

be ready for every good work

“જ પણ તક છ કરવર રહ

141

TIT

3

2

lug7

βλασφημεῖν

1

to revile

“ન ખરબ બ

142

TIT

3

2

abcx

figs-doublenegatives

ἀμάχους εἶναι

1

to avoid quarreling

143

TIT

3

3

m9zd

ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς

1

For once we also

144

TIT

3

3

me7b

ποτε

1

once

145

TIT

3

3

bl8e

figs-exclusive

ἡμεῖς

1

we

146

TIT

3

3

rrx9

ἦμεν…ἀνόητοι

1

were foolish

147

TIT

3

3

qt8f

figs-personification

πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις

1

We were led astray and enslaved by various passions and pleasures

148

TIT

3

3

xy27

figs-activepassive

πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις

1

We were led astray and enslaved by various passions and pleasures

149

TIT

3

3

tl5n

ἐπιθυμίαις

1

passions

150

TIT

3

3

dec4

ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες

1

We lived in evil and envy

151

TIT

3

3

y5lp

στυγητοί

1

detestable

152

TIT

3

4

xy28

grammar-connect-logic-contrast

δὲ

1

But

ટ મગમ (૧-૩ કલમ) અન ઈશવરનપણિ (૪-૭ કલમ) વચ તફવતનિિત કરવ આવ અહ મહતવન. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

153

TIT

3

4

ba5a

figs-personification

ὅτε…ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ

1

when the kindness of God our Savior and his love for mankind appeared

154

TIT

3

4

abcg

figs-abstractnouns

ὅτε…ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ

1

when the kindness of God our Savior and his love for mankind appeared

155

TIT

3

4

abch

figs-exclusive

ἡμῶν

1

our

આ પઉલ, તિતસ અન બધિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

156

TIT

3

5

n4ug

κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος

1

by his mercy

157

TIT

3

5

k1a6

figs-metaphor

λουτροῦ παλινγενεσίας

1

the washing of new birth

અહઉલ બપક. તઓ મ ઈશવરનિ એ રત કરમન િક રઈન, તમનપથધ કરવ આવય. પઓ કઓ ઈશવર પરતરતતરત બનઓ વિ પણ પઉલ એ રત કરઓ ફર જનમ પય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

158

TIT

3

6

fby9

figs-metaphor

οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως

1

whom God richly poured on us

નવ કરરનખકિ એ સરવસય હતઓ પવિર આતિ એ રત કર, જ એક પરવય, જકળ મ ઈશવર રય. વકલિક ભતર: “જમનબ ઉદરત ઈશવર આપણન આપ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

159

TIT

3

6

xy24

figs-exclusive

ἡμᾶς

1

us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

160

TIT

3

6

q9ze

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

1

through our Savior Jesus Christ

“જય ઈસિત આપણન બચ

161

TIT

3

6

xy23

figs-exclusive

ἡμῶν

1

our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

162

TIT

3

7

di3g

figs-activepassive

δικαιωθέντες

1

having been justified

163

TIT

3

7

q1cm

figs-metaphor

κληρονόμοι γενηθῶμεν, κατ’ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου

1

we might become heirs according to the certain hope of eternal life

164

TIT

3

8

j8md

ὁ λόγος

1

This message

૪-૭ કલમયકત કરવ આવશ પ આ એક સશ છ, ક ઈસ આપણ વિઓનરભતપણ પવિર આત અન અનતજવન આપ.

165

TIT

3

8

xy29

τούτων

1

these things

166

TIT

3

8

kqm6

φροντίζωσιν καλῶν ἔργων, προΐστασθαι

1

may be careful to engage themselves in good works

167

TIT

3

9

tzh9

0

Connecting Statement:

િતસ અવગણન કરવઈએ અનઓ વિઓ વચ તકરર ઉભ કરઓન વરતવઈએ, તિઉલ તિતસન સમજ.

168

TIT

3

9

j1hf

δὲ…περιΐστασο

1

But avoid

169

TIT

3

9

xnf9

μωρὰς…ζητήσεις

1

foolish debates

170

TIT

3

9

qk66

γενεαλογίας

1

genealogies

પરિરનધન આ અભસ છ, તિતસન પતરનરસવનઓ.

171

TIT

3

9

xu7f

ἔρεις

1

strife

દલ અથવ ઝગડ

172

TIT

3

9

ky3n

νομικὰς

1

about the law

“મસનિયમશર વિ

173

TIT

3

10

x3fh

αἱρετικὸν ἄνθρωπον…παραιτοῦ

1

Reject a divisive person

174

TIT

3

10

xzx1

μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν

1

after one or two warnings

175

TIT

3

11

r7pc

ὁ τοιοῦτος

1

such a person

“ત એક વયકિ

176

TIT

3

11

inh5

figs-metaphor

ἐξέστραπται

1

has turned from the right way

ઈક કબત કરવ પસદગ કરિઉલ એ રત કરગ મિલતય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

177

TIT

3

11

p81k

ὢν αὐτοκατάκριτος

1

being self-condemned

“પ પર નય લ

178

TIT

3

12

z7i4

0

Connecting Statement:

તમ વડ/આગિમણક કર પછ કરવ એ તિતસન કહ તથઓ છમન તરફથ સલમ પઠવ, પઉલ આ પતરન સમપન કર.

179

TIT

3

12

mba6

ὅταν πέμψω

1

When I send

“હકલ પછ

180

TIT

3

12

c32w

translate-names

Ἀρτεμᾶν…Τυχικόν

1

Artemas…Tychicus

આ પ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/translate-names]])

181

TIT

3

12

knt1

σπούδασον ἐλθεῖν

1

hurry to come

“ઝડપથ આવજ

182

TIT

3

12

xy30

σπούδασον

1

hurry

આ કિપદ એકવચન છ અન ફકત તિતસનિત કરવ આવ. આરિસ અનસ કતમ રહ, કદચ તિતસનન/જવબદઓ ગરહણ કરવ.

183

TIT

3

12

gdw9

παραχειμάσαι

1

to spend the winter

184

TIT

3

13

a46f

translate-names

Ζηνᾶν…Ἀπολλῶν

1

Zenas…Appollos

આ પ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/translate-names]])

185

TIT

3

13

s757

καὶ Ἀπολλῶν

1

and Apollos

“અન અપસન પણ”

186

TIT

3

13

j496

σπουδαίως πρόπεμψον

1

Diligently send on their way

“તઓનકલવિબ કરત નહિ

187

TIT

3

13

xy31

figs-doublenegatives

ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ

1

so that they lack nothing

188

TIT

3

14

v7wg

0

Connecting Statement:

ઉલ સમજ સઘળિઓ મ એ અગતયનઓ જરરતમદ છઓનઓ પ.

189

TIT

3

14

fw98

οἱ ἡμέτεροι

1

our own

190

TIT

3

14

xy33

figs-exclusive

οἱ ἡμέτεροι

1

our own

અહ આપણઉલ અનિતસન સમશ કર, અહ વરપ બમણ અથવ સમિટ કરતઈએ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

191

TIT

3

14

tn24

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας

1

toward essential needs

192

TIT

3

14

mji4

figs-metaphor

ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι

1

in order not to be unfruitful

193

TIT

3

14

xy32

figs-doublenegatives

ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι

1

in order not to be unfruitful

194

TIT

3

15

j3y2

0

General Information:

િતસન પતરન સમપન પઉલ કર.

195

TIT

3

15

abci

ἀσπάζονταί σε

1

greet you

અહ,  એકવચન છ-આ તિતસનયકિગત સલમ છ.

196

TIT

3

15

k1sa

οἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες

1

All those who are with me

197

TIT

3

15

f4vc

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει

1

those who love us in faith

198

TIT

3

15

xy35

figs-exclusive

ἡμᾶς

1

us

અહ, અમ કદચ પઉલ તથિઓનથન જ ઉલખ કર અન અન સમશ કરત નથ. કતમિતસનિઓન થ છઉલ તથ તરફથ સલમ પઠવ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

199

TIT

3

15

kx83

ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν

1

Grace be with all of you

200

TIT

3

15

xy34

ὑμῶν

1

you

અહ, /તમ બહવચન છ. આ આશદ તિતસ અનતમ સરવ વિઓ મ.