Level 1,3
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gu_tN/en_tn_57-TIT.tsv

91 KiB

1BookChapterVerseIDSupportReferenceOrigQuoteOccurrenceGLQuoteOccurrenceNote
2TITfrontintrom2jl0
3TIT1introc7me0
4TIT11rtc9figs-abstractnounsκατὰ πίστιν1for the faith
5TIT11xyz8figs-abstractnounsἐπίγνωσιν1knowledge
6TIT11abc8figs-abstractnounsἀληθείας1of the truth
7TIT11fyf8figs-abstractnounsτῆς κατ’ εὐσέβειαν1that agrees with godliness

ઈશવરપરયણત એક અમત નમ છ ઈશવરન પસદ એવગમવવ ઉલખ કર. વકલિક ભતર: “ઈશવરન મહિ આપતય છ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-abstractnouns]])

8TIT12xyz9ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου1with the certain hope of everlasting life
9TIT12r2gjπρὸ χρόνων αἰωνίων1before all the ages of time

“સમયન આરભ પહ

10TIT13b22hκαιροῖς ἰδίοις1at the right time

“યય સમય

11TIT13swi9figs-metaphorἐφανέρωσεν…τὸν λόγον αὐτοῦ1he revealed his word
12TIT13abc9ἐν κηρύγματι1by the proclamation
13TIT13m41ufigs-activepassiveὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ1that I was entrusted with
14TIT13dpn4τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ1of God our Savior

“ઈશવર, ક આપન ઉદર કર

15TIT13xy18figs-exclusiveἡμῶν1our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

16TIT14gu55figs-metaphorγνησίῳ τέκνῳ1a true son
17TIT14wx6cκοινὴν πίστιν1our common faith

ઉલ અનિતસ બ એકસમન વિસ, ખતમ ધરવત/વહચત હત. વકલિક ભતર: “કરણ ક આપણિતમિસ ધરએ છએ”

18TIT14h93tfigs-ellipsisχάρις καὶ εἰρήνη1Grace and peace

આ એક સરવસય સલમ, પઉલ ઉપયગ કરત હત. તમપસટ ર સમજલ મિ દર શક. વકલિક ભતર: “ત દય અનતરિક શિ અનભવ કર” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-ellipsis]])

19TIT14s3yrΧριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν1Christ Jesus our Savior

“ખિત ઈસ આપણ ઉધરક છ

20TIT14xy17figs-exclusiveἡμῶν1our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ વિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

21TIT15ew8hgrammar-connect-logic-goalτούτου χάριν1For this purpose
22TIT15lh9bἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ1I left you in Crete

“મ તનિતમ રહ કહ

23TIT15ga62ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ1that you might set in order things not yet complete
24TIT15b52uκαταστήσῃς…πρεσβυτέρους1ordain elders
25TIT15p56wπρεσβυτέρους1elders

શરઆતનિડળઓમ (વિ સમ) ખિ આગ િઓન સમ આતિક આગડત હત. આ શબદ એવ ઉલખ કરિસમ પરિપકવ હત.

26TIT16wja40Connecting Statement:

િતસનિત ટ દરક શહર પર વડ/આગિમણક કરવ કહઉલ તિતસન વડલ/આગનન ;લષણિકતઓ જણ. .

27TIT16jen8εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος1if anyone is blameless
28TIT16ab70figs-doublenegativesἀνέγκλητος1blameless
29TIT16q6uyfigs-explicitμιᾶς γυναικὸς ἀνήρ1the husband of one wife
30TIT16wd6qτέκνα…πιστά1faithful children

ભવિત અર (૧) બળકઓ પરભ ઈસિસ ધરવતય અથવ (૨) બળકઓ વિસપર છ.

31TIT17lz7xτὸν ἐπίσκοπον1the overseer

૧:૫ મઉલ જ આતિક આગનન વડલ/અધયક તર ઉલખ કર આ બમ છ. આ શબદ વડલન પર ધન કિત કર: મડળ અનરવિઓ પર તખરખ ર.

32TIT17g2zffigs-metaphorΘεοῦ οἰκονόμον1The household manager of God

ડળ (વિ સમય) જ ઈશવરન પરિર હય અનખરખ રખનર જ પરિરન વહવટ કરનર સવક હય, તઉલ વત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

33TIT17d6l1μὴ πάροινον1not addicted to wine

“દ નહિ” અથવ “જબ દય ત નહિ

34TIT17j1qqμὴ πλήκτην1not a brawler
35TIT18i549grammar-connect-logic-contrastἀλλὰ1Instead

વડલ/અધયકષ વયકિબત કરતઈએ (જઉલ જણ) અન વડલ/અધયકષ વયકિબત કરતઈએ (જિ હવઉલ જણવવ, ત વચ'ન બદલ/તિપરત'ણ શબદ પરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

36TIT18vkq1φιλάγαθον1a friend of what is good

“એક વયકિ કરવ ગમ

37TIT18xy11figs-doubletσώφρονα…ἐγκρατῆ1sensible…self-controlled

આ બ શબ અરથમબ સમન છ અન અનદ એક શબદથ કર શકય, જતર થઇ રહ સમન શબય નહિ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

38TIT18xy12figs-doubletδίκαιον, ὅσιον1righteous, holy

આ બ શબ અરથમબ સમન છ અન અનદ એક શબદથ કર શકય, જતર થઇ રહ સમન શબય નહિ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

39TIT19xwy6figs-metaphorἀντεχόμενον1He should hold tightly to
40TIT19xy10κατὰ τὴν διδαχὴν1that is in accordance with the teaching
41TIT19abcjgrammar-connect-logic-goalἵνα1so that
42TIT19pzi1τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ1sound teaching

'સ/શધ' શબદ મ ક શબદ ઉપયગમય રિક સયન ઉલખ કર. આ શિષણ વિઉલ એ રત કરિસ કરશમન આ શિષણ આતિક રિરન બદલ આતિક રરસત બનવશ.

43TIT110xsq90Connecting Statement:

ઓ કઓ ઈશવરન વચનનિધ કરશ, પઉલ તિતસન ઈશવરન વચનનધ કરવરણ આપ અન, જિષકતવણ આપ.

44TIT110w9kkfigs-metaphorἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι1rebellious, empty talkers
45TIT110ga6nφρεναπάται1deceivers
46TIT110abcdfigs-hendiadysματαιολόγοι, καὶ φρεναπάται1empty talkers and deceivers

કરન અન તરપ કરનઓ, સમન લ ઉલખ કર. તઓ ખ અનિનઉપયબતખવ અન ઈચ પર વિસ કર.(See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-hendiadys]])

47TIT110pu74figs-metonymyοἱ ἐκ τῆς περιτομῆς1those of the circumcision

આ એ યહિઓન ઉલખ કરઓ શખવત હત ઈસછળ ચલવનત થવ જ જઈએ. આ શિષણ ખ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metonymy]])

48TIT111f4iyοὓς δεῖ ἐπιστομίζειν1It is necessary to stop them
49TIT111aqi5ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν1They are upsetting whole households

ઓ સમગર/સરવ પરિશ કર. એ હતઓ પરિ સતયથર દ જત હત અનઓનિસનિશ કરત હત.

50TIT111tw4eδιδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ1teaching what they should not

િત અનિયમ વિ આવબતખવવય નથમ ક સતય નથ.

51TIT111at7cαἰσχροῦ κέρδους χάριν1for the sake of shameful profit

બતનયય નથ કરવભ મળવ, આ ત ઉલખ કર.

52TIT112tr1jτις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης1One of their own prophets
53TIT112y3zbfigs-hyperboleΚρῆτες ἀεὶ ψεῦσται1Cretans are always liars
54TIT112h3jbfigs-metaphorκακὰ θηρία1evil beasts

આ રપક કઓનગલ ખતરનક પઓ તર સરખ. વકલિક ભતર: “જગલનવર ખતરનક” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

55TIT112xyz1figs-synecdocheγαστέρες ἀργαί1lazy bellies
56TIT113fif8δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως1For this reason, rebuke them severely

“તરણથ સખત/કડક ભ ઉપયગ કરવઓનઓ સમજ શક.”

57TIT113abckgrammar-connect-logic-resultδι’ ἣν αἰτίαν1For this reason

આ કરણથ,જક/જણરપ શબરણ-પરિમ સધનરસિત કર. કરણ એ છતનરબધકતનિ કહ હત સતય છ (તઓ જ, દટ અન આળસ), અન પરિમ એ છિતસમન સખઈપવક ઠપક આપવ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-result]])

58TIT113je3rἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει1so that they may be sound in the faith
59TIT113abclgrammar-connect-logic-resultἵνα1so that

/ત કર,ણરપ એક કરણ-પરિમ સધનરસિત કર. કરણ એ છ વડલ/અધયકષ કઓન સખત ર ધમક અન પરિમ એ છઓ વિસમ અન મજબત બન. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-result]])

60TIT113xyz2figs-abstractnounsἐν τῇ πίστει1in the faith
61TIT114abcmgrammar-connect-logic-contrastμὴ1not
62TIT114p28iἸουδαϊκοῖς μύθοις1Jewish myths

આ યહઓનિષણન ઉલખ કર.

63TIT114m4a5figs-metaphorἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν1turn away from the truth

સતય વિઉલ એ રત કર એક પદથ હય અનઈ અનય મરત જઈ શક અથવ અવગણ શક. વકલિક ભતર: “સતયન નકર કરવ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

64TIT115qtb9πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς1To those who are pure, all things are pure
65TIT115nx42τοῖς καθαροῖς1To those who are pure
66TIT115abcngrammar-connect-logic-contrastδὲ1But

જક/જણરપ શબદ, પણ,ઓ શધ છ અન રષટ અન અવિઓ વચ તફવતનરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

67TIT115n3wkfigs-metaphorτοῖς…μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις, οὐδὲν καθαρόν2to those who are corrupt and unbelieving, nothing is pure
68TIT116abcogrammar-connect-logic-contrastδὲ1but

જક/જણરપ શબદ, 'પણ', આ ભરષટ લ કહ (કઓ ઈશવરન ઓળખ) અનમન કરણઓ દર (કઓ ઈશવરન ઓળખત નથ) ત વચ તફવતનરસિત કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

69TIT116i3l2τοῖς…ἔργοις ἀρνοῦνται1they deny him by their actions

“તઓ જવન જિત કરઓ ઈશવરન ઓળખત નથ

70TIT116ja47βδελυκτοὶ ὄντες1They are detestable

“તઓ ઘપદ છ

71TIT2introh3il0

િતસ ૦૨ સય ન 

આ પરકરણમિિટ ખ 

િચક ભિ 

આ શરભગન ઐતિિક અનિક સદરભમ  સમજવિિધવ મતભદ છ અનઓ અલગ અલગ જથમ વહ. કટલક વિ સરવ બબત અનઓ સમણપણ સરખ. બિ એમ મ લગન તથડળ/વિ સમયમ, પષ અનિિટ ભિઓ સ ઈશવર. ભતરકવધન રહઓ આ મ સમજ સમજ આ શરભગનતર પર અસર કરવઈએ નહિ. 

ખરબ, તિઉલ આ પરકરણ લખત નથ. પઉલ શખવએ તમનિિપણ કરવઈએ. બધિઓએ ઈશવરપરયણ હ તથ દરક પરિિિવવઈએ, તિષણ પઉલ, દરક વિઓન આપ.

72TIT21lfu10Connecting Statement:

ઈશવરન વચન ઉપદશ આપવરણિતસન આપવખતઉલ, વધ પએ, વધ સઓએ, યન પએ, અન અથવએ, વિ તરવવ, ત સમજ.

73TIT21tpi2figs-explicitσὺ δὲ1But you
74TIT21ph2jτῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ1with sound teaching
75TIT22xyz3figs-ellipsisπρεσβύτας…εἶναι1Older men are to be
76TIT22xy13figs-doubletνηφαλίους…σεμνούς, σώφρονας1temperate, dignified, sensible

આ તરણ શબ અરથમબ જ સમન છ અન તરનરણ અલગ અલગ શબય નહિ કદચ આ તરણ શબ, એક અથવ શબ શકય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

77TIT22xc6tνηφαλίους1temperate
78TIT22y3j2εἶναι…σώφρονας1to be…sensible
79TIT22abc1ὑγιαίνοντας τῇ πίστει1sound in faith

અહ રઢ શબદન અરથ સિર હ અન અપરિવરતનશલ હ. રઢિ Titus 1:9 ધ જઓ અનિસમ રઢ હ/મજબત હિ Titus 1:13 ધ જઓ.

80TIT22m14yfigs-abstractnounsὑγιαίνοντας τῇ πίστει1sound in faith
81TIT22z14yfigs-abstractnounsτῇ ἀγάπῃ1in love
82TIT22a14yfigs-abstractnounsτῇ ὑπομονῇ1and in perseverance
83TIT23gl8efigs-ellipsisπρεσβύτιδας ὡσαύτως1Older women likewise are to be
84TIT23v9cpδιαβόλους1slanderers

ઓ વિ ખરબ વત, જય ક નહિ, કર, ત ઉલખ આ શબદ કર.

85TIT23g9refigs-metaphorοἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας1or being slaves to much wine
86TIT23xyz4figs-activepassiveοἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας1or being slaves to much wine
87TIT23abc4καλοδιδασκάλους1but to be teachers of what is good
88TIT24abc5φιλάνδρους1lovers of their husbands
89TIT24abcaφιλοτέκνους1and lovers of their children

“તમનવયળકમ કરન

90TIT25abcbὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν1and subject to their own husbands
91TIT25t5v6figs-metonymyἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται1so that the word of God may not be insulted

'શબદ/વચન' શબદ અહ 'સશ' નનન શબદ છ, જ પરિમસવરપ ત જ રવય ઈશવરન ઉપયગમ શબદ છ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metonymy]])

92TIT25abcqfigs-activepassiveἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται1so that the word of God may not be insulted
93TIT26i3hvὡσαύτως1In the same way

મ તિતસધ લમ આપવ હતમ તન પ પણ તમ આપવ હત.

94TIT27x73uσεαυτὸν παρεχόμενος1present yourself
95TIT27ym6xτύπον καλῶν ἔργων1as an example of good works
96TIT28xy14ὑγιῆ1uncorrupted…sound
97TIT28xt6vfigs-hypoἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ1so that the opponent may be ashamed
98TIT28xy15figs-exclusiveἡμῶν1us

આ પઉલ તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

99TIT29xyz5figs-ellipsisδούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι1Slaves are to be subject to their masters

કમ 'છ' શબદ નથ, પર 'એ તમનિ આધન રહ' શબર છ. કલમ ૬ મિક ખલન આપણ અહ  રજ કરવઈએ, જ િ કરવ અથવ હન આપવ. વકલિક ભતર: દમનિ આધન રહમનહન આપ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-ellipsis]])

100TIT29ntp7ἰδίοις δεσπόταις1their masters

“તઓનિ

101TIT29abccὑποτάσσεσθαι1are to be subject

“આધન થય જ”

102TIT29if6vἐν πᾶσιν1in everything

“દરક સિિ” અથવ “હ

103TIT29id15εὐαρέστους εἶναι1to be pleasing
104TIT210abc6μὴ νοσφιζομένους1not to steal
105TIT210t87jπᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν1to demonstrate all good faith
106TIT210h2n6ἐν πᾶσιν1in every way
107TIT210f8jyτὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ, κοσμῶσιν1they may bring credit to the teaching about God our Savior
108TIT210pn93τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ1God our Savior

“આપણ ઈશવર જ આપણ ઉદર/બચવ કર

109TIT210xy16figs-exclusiveἡμῶν1our

અહ, આપણઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

110TIT211y44u0Connecting Statement:

રભ ઈસનરગમન તરફ જ અન ઈસ અધિરનદ રખવ, પઉલ તિતસનહન આપ.

111TIT211gp2zfigs-personificationἐπεφάνη…ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ1the grace of God has appeared
112TIT212qy8kfigs-personificationπαιδεύουσα ἡμᾶς1training us
113TIT212abcefigs-exclusiveἡμᾶς1us

 આપણ,ઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

114TIT212lxb3τὴν ἀσέβειαν1godlessness
115TIT212n3k5τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας1worldly passions
116TIT212xy19ἀσέβειαν…εὐσεβῶς1godlessness…godly way

આ શબરતયકષ વિ, જ અરથ અનરમ, ઈશવરનન આપવ નહિ અન ઈશવરનન આપવય છ.

117TIT212fk8jἐν τῷ νῦν αἰῶνι1in the present age
118TIT213rz93προσδεχόμενοι1looking forward to receiving

આવકર કરવહ જ

119TIT213xyz6figs-metonymyτὴν μακαρίαν ἐλπίδα1the blessed hope
120TIT213pss7figs-metonymyκαὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ1and appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ
121TIT213abcffigs-hendiadysτὴν μακαρίαν ἐλπίδα, καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης1the blessed hope and appearing of the glory
122TIT213xyz7figs-hendiadysτοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ1our great God and Savior Jesus Christ
123TIT214niu4figs-explicitἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν1gave himself for us
124TIT214xy20figs-exclusiveἡμῶν1us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

125TIT214gxe7figs-metaphorλυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας1to redeem us from all lawlessness

ઉલ ઈસિ એ રત કરઓ(ઈસ) તમનમનટ મિત કર રહય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

126TIT214xy21figs-exclusiveἡμᾶς1us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન ઉલખ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

127TIT214fjy1λαὸν περιούσιον1a special people

“લ એક જથ જથનબ મયવન મ

128TIT214ii18ζηλωτὴν1zealous for

“જય કરવ આતર છ

129TIT215abc7παρακάλει1exhort

“આ બબતઓ કરમનિત કર”

130TIT215b94zfigs-explicitἔλεγχε, μετὰ πάσης ἐπιταγῆς1rebuke with all authority
131TIT215h15yμηδείς σου περιφρονείτω1Let no one disregard you

“કઈ ત અવગણન કર થવ ન દ

132TIT215xy22figs-doublenegativesμηδείς σου περιφρονείτω1Let no one disregard you
133TIT215jbu1figs-explicitσου περιφρονείτω1disregard you
134TIT3introzh6x0

િતસ ૦૩ સય ન 

ળખ અનરણ 

આ અધયમઉલ તિતસનયકિગત સચનઓ આપ. 

કલમ ૧૫ આ પતરન ઔપચિક સમપન કર. પવ નજકનન પરદ પતરન સમપન કરવ એક સરવસય રત હત. 

આ અધયમિિટ ખ 

વળ 

વળ (કલમ ૯) એક યયકિવજ અથવશજધ છ, અનયકિળ અન પરિરમ આવ દર. ઉદહરણ તર, યજકળ અબનન પરિરમ આવ. આમટલક યઓ પવજઓ અનટલ  આતિક વયકિઓન પણ સમશ કર. આ યઓ અનઓન ઉપયગ કરવ કઈ બબત કય આવ અનિિધ લટલ મહતવન હત, તિ દલ કરવમ આવત હત.

135TIT31y9tr0Connecting Statement:

તમળ હઠળન અન વડખવવ, તિ સલહ તિતસન આપવઉલ જ.

136TIT31j2saὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς…ὑποτάσσεσθαι1Remind them to submit
137TIT31w3fyἀρχαῖς, ἐξουσίαις, ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν1to submit to rulers and authorities, to obey them
138TIT31wa9xfigs-doubletἀρχαῖς, ἐξουσίαις1rulers and authorities

આ શબ અરથ સમન છ અન શબ સરકરમ સત ધર, ત ઉલખ કર. જતરન આ મ આ શબ એક જ શબદ હય ત જ શબદન ઉપયગ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

139TIT31xy25figs-doubletὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν1to submit…to obey

આ શબ અરથ સમન છ અન એક જ બબતન ઉલખ કરઈ તમન કરવ કહ. આ મતરન એક જ શબદ હય ત ઉપયગ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-doublet]])

140TIT31in7uπρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι1be ready for every good work

“જ પણ તક છ કરવર રહ

141TIT32lug7βλασφημεῖν1to revile

“ન ખરબ બ

142TIT32abcxfigs-doublenegativesἀμάχους εἶναι1to avoid quarreling
143TIT33m9zdἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς1For once we also
144TIT33me7bποτε1once
145TIT33bl8efigs-exclusiveἡμεῖς1we
146TIT33rrx9ἦμεν…ἀνόητοι1were foolish
147TIT33qt8ffigs-personificationπλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις1We were led astray and enslaved by various passions and pleasures
148TIT33xy27figs-activepassiveπλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις1We were led astray and enslaved by various passions and pleasures
149TIT33tl5nἐπιθυμίαις1passions
150TIT33dec4ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες1We lived in evil and envy
151TIT33y5lpστυγητοί1detestable
152TIT34xy28grammar-connect-logic-contrastδὲ1But

ટ મગમ (૧-૩ કલમ) અન ઈશવરનપણિ (૪-૭ કલમ) વચ તફવતનિિત કરવ આવ અહ મહતવન. (See: [[rc://en/ta/man/translate/grammar-connect-logic-contrast]])

153TIT34ba5afigs-personificationὅτε…ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ1when the kindness of God our Savior and his love for mankind appeared
154TIT34abcgfigs-abstractnounsὅτε…ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ1when the kindness of God our Savior and his love for mankind appeared
155TIT34abchfigs-exclusiveἡμῶν1our

આ પઉલ, તિતસ અન બધિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

156TIT35n4ugκατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος1by his mercy
157TIT35k1a6figs-metaphorλουτροῦ παλινγενεσίας1the washing of new birth

અહઉલ બપક. તઓ મ ઈશવરનિ એ રત કરમન િક રઈન, તમનપથધ કરવ આવય. પઓ કઓ ઈશવર પરતરતતરત બનઓ વિ પણ પઉલ એ રત કરઓ ફર જનમ પય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

158TIT36fby9figs-metaphorοὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως1whom God richly poured on us

નવ કરરનખકિ એ સરવસય હતઓ પવિર આતિ એ રત કર, જ એક પરવય, જકળ મ ઈશવર રય. વકલિક ભતર: “જમનબ ઉદરત ઈશવર આપણન આપ” (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

159TIT36xy24figs-exclusiveἡμᾶς1us

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

160TIT36q9zeδιὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν1through our Savior Jesus Christ

“જય ઈસિત આપણન બચ

161TIT36xy23figs-exclusiveἡμῶν1our

આ પઉલ, તિતસ અન સરવ ખિઓન સમશ કર. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

162TIT37di3gfigs-activepassiveδικαιωθέντες1having been justified
163TIT37q1cmfigs-metaphorκληρονόμοι γενηθῶμεν, κατ’ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου1we might become heirs according to the certain hope of eternal life
164TIT38j8mdὁ λόγος1This message

૪-૭ કલમયકત કરવ આવશ પ આ એક સશ છ, ક ઈસ આપણ વિઓનરભતપણ પવિર આત અન અનતજવન આપ.

165TIT38xy29τούτων1these things
166TIT38kqm6φροντίζωσιν καλῶν ἔργων, προΐστασθαι1may be careful to engage themselves in good works
167TIT39tzh90Connecting Statement:

િતસ અવગણન કરવઈએ અનઓ વિઓ વચ તકરર ઉભ કરઓન વરતવઈએ, તિઉલ તિતસન સમજ.

168TIT39j1hfδὲ…περιΐστασο1But avoid
169TIT39xnf9μωρὰς…ζητήσεις1foolish debates
170TIT39qk66γενεαλογίας1genealogies

પરિરનધન આ અભસ છ, તિતસન પતરનરસવનઓ.

171TIT39xu7fἔρεις1strife

દલ અથવ ઝગડ

172TIT39ky3nνομικὰς1about the law

“મસનિયમશર વિ

173TIT310x3fhαἱρετικὸν ἄνθρωπον…παραιτοῦ1Reject a divisive person
174TIT310xzx1μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν1after one or two warnings
175TIT311r7pcὁ τοιοῦτος1such a person

“ત એક વયકિ

176TIT311inh5figs-metaphorἐξέστραπται1has turned from the right way

ઈક કબત કરવ પસદગ કરિઉલ એ રત કરગ મિલતય. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-metaphor]])

177TIT311p81kὢν αὐτοκατάκριτος1being self-condemned

“પ પર નય લ

178TIT312z7i40Connecting Statement:

તમ વડ/આગિમણક કર પછ કરવ એ તિતસન કહ તથઓ છમન તરફથ સલમ પઠવ, પઉલ આ પતરન સમપન કર.

179TIT312mba6ὅταν πέμψω1When I send

“હકલ પછ

180TIT312c32wtranslate-namesἈρτεμᾶν…Τυχικόν1Artemas…Tychicus

આ પ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/translate-names]])

181TIT312knt1σπούδασον ἐλθεῖν1hurry to come

“ઝડપથ આવજ

182TIT312xy30σπούδασον1hurry

આ કિપદ એકવચન છ અન ફકત તિતસનિત કરવ આવ. આરિસ અનસ કતમ રહ, કદચ તિતસનન/જવબદઓ ગરહણ કરવ.

183TIT312gdw9παραχειμάσαι1to spend the winter
184TIT313a46ftranslate-namesΖηνᾶν…Ἀπολλῶν1Zenas…Appollos

આ પ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/translate-names]])

185TIT313s757καὶ Ἀπολλῶν1and Apollos

“અન અપસન પણ”

186TIT313j496σπουδαίως πρόπεμψον1Diligently send on their way

“તઓનકલવિબ કરત નહિ

187TIT313xy31figs-doublenegativesἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ1so that they lack nothing
188TIT314v7wg0Connecting Statement:

ઉલ સમજ સઘળિઓ મ એ અગતયનઓ જરરતમદ છઓનઓ પ.

189TIT314fw98οἱ ἡμέτεροι1our own
190TIT314xy33figs-exclusiveοἱ ἡμέτεροι1our own

અહ આપણઉલ અનિતસન સમશ કર, અહ વરપ બમણ અથવ સમિટ કરતઈએ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

191TIT314tn24εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας1toward essential needs
192TIT314mji4figs-metaphorἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι1in order not to be unfruitful
193TIT314xy32figs-doublenegativesἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι1in order not to be unfruitful
194TIT315j3y20General Information:

િતસન પતરન સમપન પઉલ કર.

195TIT315abciἀσπάζονταί σε1greet you

અહ,  એકવચન છ-આ તિતસનયકિગત સલમ છ.

196TIT315k1saοἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες1All those who are with me
197TIT315f4vcτοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει1those who love us in faith
198TIT315xy35figs-exclusiveἡμᾶς1us

અહ, અમ કદચ પઉલ તથિઓનથન જ ઉલખ કર અન અન સમશ કરત નથ. કતમિતસનિઓન થ છઉલ તથ તરફથ સલમ પઠવ. (See: [[rc://en/ta/man/translate/figs-exclusive]])

199TIT315kx83ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν1Grace be with all of you
200TIT315xy34ὑμῶν1you

અહ, /તમ બહવચન છ. આ આશદ તિતસ અનતમ સરવ વિઓ મ.