Punjabi tA
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

2.4 KiB

ਪਸ ਅਨਦ ਕ?

ਕ ਵਪਸ ਅਨਦ, ਦ ਗਈ ਸ਼ਥਨਕ ਭ (ਓ.ਐਲ.) ਤਿਆਪਕ ਸਰ ਦ ਅਨਦ ਤਪਸ ਬਈਬਲ ਅਧਿਤ ਪਠ ਦ ਉਹ ਅਨਦ ਹ।(ਜ.ਐਲ . ਜਿਸ ਨ " ਵਪਸ ਅਨਦ " ਕਿਿਿ ਇਹ ਸਥਨਕ ਦ ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਬਣਉਣ ਲਈ ਜਿਆ ਸ ਉਸ ਨ ਉਲਟ ਦਿਿਚ ਅਨਦ ਹ. ਵਪਸ ਅਨਦ ਦ ਉਦਿ ਗਈ ਭ ਨਹਲਦ ਇਹ ਜਣਨ ਦ ਆਗਿਆ ਦਿ ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਕ ਕਹਿ.

ਕ ਵਪਸ ਅਨਦ ਬਿਲਕਲ ਸਧਰਣ ਸਿਚ ਨਹ, ਹਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਦ ਦਿਚ ਇਕ ਟਣ ਦਪ ਵਿਚ ਕਦਰਤਪਨ ਨਹ (ਜ ਇਸ ਸਥਿਿਚ ਹ, ਵਿਆਪਕ ਸਰ ਦ). ਇਸ ਦ ਬਜਏ, ਵਪਸ ਅਨਦ ਦ ਗਈ ਸਥਨਕ ਭ ਅਨਦ ਦਬਦ ਅਤਰਗਟਬਦਿਕ ਢਗ ਨਲ ਦਰਸਉਣ, ਜਦਕਿਿਆਪਕ ਸਰ ਦਿਆਕਰਣ ਅਤਬਦ ਕਰਮ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨ. ਇਸ ਤਰ, ਅਨਦ ਜਚਕਰਤ ਗਈ ਭਠ ਵਿਚਲਬਦ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰ ਤਖ ਸਕਦ ਹਨ, ਅਤਪਸ ਅਨਦ ਨ ਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਨਰ ਤ ਅਤ ਅਸਲ ਪੜਹ ਸਕਦ ਹਨ.