Punjabi tA
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

12 KiB

1. ਸਬਦ ਅਤ ਉਪਵ ਲਈ ਦ ਗਈ ਭਿਯਮ ਵਿ

ਇਸ ਭਗ ਦ ਉਦ ਲਈ, "ਦ ਗਈ ਭ" ਉਸ ਅਨਦ ਨ ਦਰਸਿਸ ਵਿਚ ਬਈਬਲ ਦ ਖਰੜਿਆਰ ਕਿਆ ਸ, ਅਤ "ਵਿਆਪਕ ਸਰ ਦ" ਉਸ ਅਨਦ ਨ ਦਰਸਿਸ ਵਿਚ ਵਪਸ ਅਨਦ ਕਿ.

ੳ. ਪਰਸਗ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦ ਅਰਥ ਦ ਵਰਤ ਕਰ

ਕ ਸਬਦ ਦਿਰਫ ਇਕ ਬਿਆਦ ਅਰਥ ਹ, ਤਪਸ ਅਨਦਕ ਨਿਆਪਕ ਸਰ ਦਿਚ ਇਕ ਸਬਦ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨਪਸ ਅਨਦ ਦਨ ਉਸ ਇਕ ਬਿਆਦ ਅਰਥ ਦਦਗ ਕਰਦ. ਜ, ਭ, ਦ ਗਈ ਭਿਚ ਇਕ ਸਬਦ ਦਕ ਤਧ ਅਰਥ ਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਸਗ ਉਿਰਭਰ ਕਰਦਇਆ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜ ਇਸ ਵਿਚ ਹ ਬਦਲਦ, ਤਦ ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਨਿਆਪਕ ਸਰ ਦਿਚ ਸਬਦ ਜਕ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨ ਸਭ ਤ ਵਧਆ ਤਰਲ ਨਦਗ ਕਰਦਿਹੜਬਦ ਇਸ ਪਰਸਗ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ।. ਅਨਦ ਦਚਕਰਤ ਉਲਝਣ ਤ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਿਛਲ ਅਨਦਕ ਪਹਿਰ ਦਸਰ ਅਰਥ ਨਿਮ ਵਿਚ ਪਕਦ ਜਦ ਉਹ ਸਬਦ ਨਖਰਗ ਨਲ ਇਸਤਲ ਕਰਦ, ਤ ਅਨਦ ਕਰਨ ਵ ਇਹ ਵਖ ਅਤ ਸਮਝ ਸਕਿ ਇਸ ਸਬਦ ਦਕ ਤਧ ਅਰਥ ਹਨ . ਉਦਹਰਣ ਦ ਲਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦ, “ਆਓ (ਜਓ)” ਜ ਗਈ ਭਬਦ ਦ ਅਨਦ ਅਨਦ “ ਜਓ” ਦਿਛਲ ਅਨਦ ਵਿਚ ਕਿਆ ਸ ਪਰ ਨਵਰਸਗ ਵਿਚ ਇਸਦ ਸਹ ਅਨਦ “ਆਓ।”

ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਇਕ ਮਵਰ ਵਰਤ ਕਰਦ, ਤ ਇਹ ਅਨਦ ਦਚ ਕਰਨ ਵ ਲਈ ਸਭ ਤਧ ਸਹਇਕ ਹਿਛਲ ਅਨਦਕ ਮਵਰਬਦਿਕ ਅਨਦ ਕਰਦ (ਸਬਦ ਅਰਥ ਅਨਰ), ਪਰਿਰ ਵਿਮ ਵਿਚ ਮਵਰ ਅਰਥ ਨਮਲ ਕਰਦ. ਇਸ ਤਰਲ, ਅਨਦ ਜਚਕਰਤਖ ਸਕਦਿ ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਉਸ ਜਗ 'ਤਵਰ ਵਰਤ ਕਰਦ, ਅਤ ਇਹ ਵਿ ਇਸਦ ਅਰਥ ਹ. ਉਦਹਰਣ ਦਰ ਤ, ਇਕ ਪਿਛਲ ਅਨਦਕ ਇਕ ਮਵਰ ਅਨਦ ਕਰ ਸਕਦਿਿ, "ਉਸਨਲਟਤ ਮ (ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ)." ਜਵਰਕ ਜਧ ਵਰ ਵਪਰਦ, ਤਿਛਲ ਅਨਦਕ ਨ ਹਰ ਵਰ ਇਸ ਦ ਲਗਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੜ ਨਹ, ਪਰ ਹਕਦ ਇਸਦਬਦਿਕ ਅਨਦ ਕਰਵਲ ਅਰਥ ਅਨਦ ਕਰ.

ਅ. ਬਿਿ

ਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ, ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਨ ਗਏ ਅਨਦ ਦਿਿਿਆਪਕ ਸਰ ਅਨਦ ਵਿਚ ਉਸਿਿਲ ਨਦਗ ਕਰਨ। ਇਸਦ ਅਰਥ ਇਹ ਹਿਪਸ ਅਨਦਕ ਨਲ ਨਵ, ਕਿਆਵਲ ਕਿਆਵ ਅਤਧਕਲ ਸਧਕ ਅਨਦ ਕਰਨ. ਇਹ ਅਨਦ ਜਚਕਰਤ ਇਹ ਵਖਣ ਵਿਚ ਸਹਇਤ ਕਰਿ ਗਈ ਭਿਮ ਕਰਦ.

ੲ. ਉਪਨਵ ਦਿਸਮਿ

ਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ, ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਨ ਗਏ ਅਨਦ ਦ ਹਰਕ ਉਪਨਵ ਨਿਆਪਕ ਸਰ ਅਨਦ ਦ ਉਸਿਸਮ ਦ ਉਪਨਵ ਨਲ ਨਦਗ ਕਰਨ। ਉਦਹਰਣ ਦ ਲਈ, ਜ ਗਈ ਭ ਉਪਨਵ ਇਕ ਆਗਿਆ ਦ ਵਰਤ ਕਰਦ, ਤਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਅ ਜਨਤ ਬਜਏ ਇਕ ਆਗਿਆ ਵ ਵਰਤਣ. ਜ ਗਈ ਭ ਉਪਨਵ ਬਿਆਨਬਰਸਨ ਦ ਵਰਤ ਕਰਦ, ਤਪਸ ਅਨਦ ਵਿਆਨ ਜਰ ਸਮਕਰਨ ਦ ਬਜਏ ਇਕ ਪਰਸਨ ਵਰਤਣ.

ਸ. ਵਿਮ ਚਿਹ ਉਸ ਤਰ

ਪਸ ਅਨਦਕ ਨ ਉਸਿਸ਼ਰਮ ਚਿਹ ਦ ਵਰਤਪਸ ਅਨਦ ਜਿਿ ਇਹ ਕ ਗਏ ਅਨਦ ਦਿਚ ਹ.ਕਰਨ। ਉਦਹਰਣ ਦ ਲਈ, ਜਿਿ ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕ, ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਨਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕ. ਸਮ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿਹ, ਹਵਿਕ, ਅਤਿਸ਼ਰਮ ਚਿਹ ਦ ਅਨਿਚ ਇ ਜਗਣ ਦਰਤ ਹ. ਇਸ ਤਰਲ, ਅਨਦ ਜਚਕਰਤ ਅਸਲ ਵਖ ਸਕਦਿਪਸ ਅਨਦ ਦਿਹੜਿ ਗਈ ਭ ਅਨਦ ਦਿਹੜਿਿ ਦਰਸ ਹਨ. ਜਦਈਬਲ ਦਪਸ ਅਨਦ ਕਰਦ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਯਕ ਬਣ ਬਹਤ ਜਿ ਅਨਦ ਅਤ ਆਇਤ ਅਕ ਵਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ ਸਹ ਹਨ.

ਹ. ਗਝਲਦਰ ਸਬਦ ਅਰਥ ਪਰਗਟ ਕਰ

ਕਈ ਵਰ ਦਿਚ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਸਰ ਦਬਦ ਵਧਝਲਦਰ ਹ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਿਚ, ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਨਿਆਪਕ ਸਰ ਦਿਚ ਲਕ ਨਲ ਦ ਗਈ ਭਬਦ ਨ ਦਰਸਉਣ ਦਰਤ ਹ. ਇਹ ਜ ਅਨਦ ਜਚਕਰਤਿਭਵ ਹ ਸਕ ਅਰਥ ਵਖ ਸਕ. ਉਦਹਰਣ ਦ ਲਈ, ਦ ਗਈ ਭਿਚ ਇਕ ਸਬਦ ਦ ਅਨਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਸਰ ਦਿਚ ਇਕ ਮਵਰ ਵਰਤ ਕਰਨਕਦਿ, “ਉਪਰ ਜ” ਜ “ਲਟ ਜ।” ਇਸ ਤ ਇਲ, ਬਹਤ ਸਿਚ ਸਬਦ ਹ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧਣਕਿਆਪਕ ਸਰ ਦ ਬਰਬਰ ਸਬਦ. ਇਸ ਕਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਭ ਤਧ ਮਦਦਗਰ ਹਕਰ ਵਪਸ ਅਨਦਕ ਵਿਚ ਵਿਮ ਵਿਚ ਉਹ ਵਧਣਕਮਲ ਹ, ਜਿ “ਅਸ ( ਸਮਲਿਤ),” ਜ “ਤ ( ਇਸਤਿਗ, ਬਹਵਚਨ)”।

2.ਵਕ ਅਤ ਤਰਕਪਰਨ ਢ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਰ ਸ ਵਰਤ ਕਰ

ਪਸ ਅਨਦ ਨਕ ਬਣਤਰ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨਿਆਪਕ ਸਰ ਦ ਲਈ ਕਦਰਤ, ਨਿ ਉਹ ਢ ਗਈ ਭਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹ. ਇਸਦ ਅਰਥ ਹਿਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ ਸਬਦ ਕਰਮ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨਿਆਪਕ ਸਰ ਦ ਲਈ ਕਦਰਤ, ਨਿ ਲੜਰ ਭਿਚ ਵਰਤਬਦ ਕਰਮ ਦ. ਵਪਸ ਅਨਦ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲ ਵੜਨ ਦ ਤਰ ਅਤ ਤਰਕਪਰਨ ਸਬ ਦਰਸਉਣ ਦਗ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨ, ਜਿਿਰਨ ਜ ਉਦ, ਜਿਆਪਕ ਸਰ ਦ ਲਈ ਕਦਰਤ ਹਨ. ਇਹ ਅਨਦ ਜਚਕਰਤ ਲਈ ਅਨਦ ਨ ਪੜਹਨ ਅਤ ਸਮਝਣ ਬਣ. ਇਹ ਵਪਸ ਅਨਦ ਦਚ ਦਰਕਿਿਆ ਨ ਕਰ.