Punjabi tA
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3.7 KiB

ਇਸ

##ਕਰਏਟਿਵ ਕਮਨਜ ਐਟਰਬਯਸ਼ਨ-ਸ਼ਅਰਏਲਈਕ 4.0 ਅਤਰਰਸ਼ਟਰ (ਸਈ-ਐਸਏ 4.0)

ਇਹ ਮਨ-ਪੜਹਨਯਗ ਸਪ ਹ(ਅਤ ਇਸ ਦ ਬਦਲ ਨਹ) ਇਸ.

ਆਜ਼ਦ ਹ:

  • ਡਣ — ਕਿਿਅਮ ਜਰਮਟ ਵਿਚ ਸਮਗਰ ਨਕਲ ਕਰ ਅਤਰ ਵ
  • ਅਨ — ਦ ਬਣਉਣ, ਬਦਲ, ਅਤ ਸਮਗਰਿਰਮਣ ਕਰ

ਿ ਮਕਸਦ ਲਈ,ਵਪਰਕ ਤਰ ਤ.

ਜਦ ਤਕ ਤਇਸਸ ਦਰਤਲਣ ਕਰਦ, ਲਇਸਸਦਰ ਇਹ ਆਜਦ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦ

###ਹਠ ਲਿਰਤ ਅਨਰ:

  • ਿਸ਼ਤ —ਹਠ ਦਿਮ ਦਿ: "ਅਸਲ ਕਮ ਇ ਉਪਲਬਧ ਹ https://unfoldingword.bible/academy/."ਡਿਿਚ ਯਗਦਨ ਦਿਆਨ ਕਿ ਤਰਲ ਨਹਿ ਅਸ ਇਸ ਕਮ ਦ ਵਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ

  • ਅਰਏਲਈਕ — ਜਕਰ ਤ ਬਣ, ਬਦਲ, ਜ ਸਮਗਰਿਰਮਣ ਕਰਦ, ਤ ਲਈ ਲਿ ਆਪਣਗਦ ਉਸਇਸਸ ਦ ਅਧਨ ਵਿਿ ਅਸਲ ਵਿਚ।

ਈ ਵ ਨਹ —ਤਰਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦ ਤਕਨ ਉਪਅ ਜਰ ਤਿਇਸਸ ਪਰਮਿਟ ਦਣ ਤਕਦ ਹਨ।

ਿਸ:

ਜਨਤਕ ਖਤਰ ਵਿਚ ਸਮਗਰਤ ਲਈ ਲਇਸਸ ਦਲਣ ਨਹ ਕਰਨਿ ਵਰਤਣ ਵ ਅਪਵਦ ਜਆਰ ਅਨਮਤਿ ਗਈ ਹ,ਦਇਸਸ ਦਲਣ ਕਰਨ ਦੜ ਨਹ

ਈ ਵ ਨਹਿ ਗਈਆ। ਲਇਸਸ ਤ ਅਧਿਰ ਦ ਵਰਤ ਲਈ ਜ ਅਧਿਰ ਨਹ ਸਕਦ। ਉਦਹਰਨ ਦਰ ਤ, ਹਰ ਅਧਿਰ ਜਿਿਰਚਰ,ਗਪਤ,ਜਿਕ ਅਧਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦਿ ਸਮਗਰ ਵਰਤਿ ਕਰਦ