Punjabi tA
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ghayden 2aa4700e04 Force Catalog Processing 10 months ago
checking initial conversion 10 months ago
intro initial conversion 10 months ago
process initial conversion 10 months ago
translate initial conversion 10 months ago
LICENSE.md initial conversion 10 months ago
README.md Force Catalog Processing 10 months ago
manifest.yaml
Valid
initial conversion 10 months ago

README.md

Punjabi tA

STR unfoldingWord/SourceTextRequestForm#503

ਅਣਫਲਡਿਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਦਕ ਸਸਥ

ਰਵ

ਅਣਫਲਡਿਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਦ ਅਕਡਮਕ ਪਰਤਿਡਬਕ ਹਈਬਲ ਦ ਅਨਦ ਦਕ ਸਪ ਸਪਕਰਨ ਪਰਦਨ ਕਰਦ ਅਤਿਕ ਕਰਕਿਿਆਪਕ ਚਰਚ ਨ ਭਰਗ ਅਨਦ ਦਸ਼ਟ ਕਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਦਕ ਨ ਆਪਣਦ ਦਿਚ ਬਈਬਲ ਦ ਭਰਗ ਅਨਦ ਕਿਿਆਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਿਖਣ ਦ ਸਮਰਥ ਬਣ

ਊਨਲਡ ਕਰਨ

ਕਰ ਤਗਰ ਅਨਦਕ ਸਸਥਊਨਲਡ ਕਰਕ ਵਰਤਣ, ਤ ਇਥੳ:https://unfoldingword.bible/academy/. ਟ ਏਵਿਲ ਹ tS and tC.

ਏ ਨਰਨ

ਿਰਪ ਕਰਕ ਇਸ ਦ ਵਰਤ ਕਰ ਕਤਰ ਲਈ ਸਅ ਜਡਬਕ ਦਣ ਲਈ.

ਆਪਣਏ ਹਏ ਬਦਲਵ ਕਰਨ ਅਜਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਈਨ ਸਦਕ ਦ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦ. ਦ ਿਅਤ ਬਚ ਵਰਕਫਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਹਦਇਤ ਲਈ ਦਸਤ

ਏ ਇਕ ਸਧਰਨ ਮਰਕਡਊਨ ਫਰਮਟ ਵਿਚ ਲਿਿਆ ਗਿਆ ਹ ਅਤ ਆਯਿਤ ਕਿਸਮ ਦ ਅਨਸਰਤ ਕਨਰ ਦਸਤ ਵਧਣਕ ਲਈ ਇਹ ਲਿਕ ਵ ਪਰ ਇਕ ਸਪ ਸ

ਇਸ ਦਸਤਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਸਤ ਆਪਣਇਰਕਟਰ(ਉਦਹਰਨ ਦਰ ਤ, ਚਿਗ ਮਅਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹ ਿ directory)। ਹਰਕ ਮਊਲ ਦ ਆਪਣਦ ਦਇਰਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹਨ ਦਸਤਇਰਕਟਰ ਹਨ. ਇਨਿ ਹਰਕ ਦਿਨ ਫਈਲ ਹਨ:

  • 01.ਐਮ ਡ- ਇਹ ਮਊਲ ਦਖ ਹਿ
  • ਸਬ-ਟਈਟਲ. ਐਮ ਡ - ਇਹ ਫਈਲ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਪਰਯਗ ਕਰਦ ਹਨ ਜਿਊਲ ਦਤਰ ਦਣ ਦ ਮਕਸਦ ਹ.
  • ਈਟਲ.ਐਮਡ - ਇਸ ਵਿਚ ਮਊਲ ਦਿਰਲਖ ਹ

ਹਰਕ ਦਸਤਇਰਕਟਰਿਚ YAMLਫਰਮਟ ਵਈਲ ਹਨ.toc.yamlਈਲ ਤਤਕਰ ਐਨਕਿਗ ਲਈ ਹ ਅਤ config.yamlਿਊਲਿਚਕਰ ਨਿਰਭਰਤਨਕਿਗ ਲਈ ਹ.

ਐਲ ਅਨਦਕ

ਏ ਅਨਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ

ਏ ਦ ਅਨਦ ਕਰਨ ਦਿਸਫਨਣ ਲਈ ਕਿਰਪ ਕਰਕ ਅਨਦ ਅਨਦਕ ਸਸਥਖ ਵਿਚ ਹ ਟਵਅਲ.

ਆਨਲਈਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਹ, ਕਿਰਪ ਕਰਕ ਵਰਕਫਲਅਦ ਕਰDoor43-Catalog/en_taਿਟਰ, ਇਸ ਵਰਕਫਲਲਣ ਕਰਕ:ਸਮਗਰ ਆਨਲਈਨ ਅਨਦ ਕਰ.

ਏ ਅਨਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਣਕ

ਕਰ* ਕਿਇਲ ਜਇਰਕਟਰ ਬਦਲਨ। ਫਈਲਦਰ ਜਿਰਫ ਉਹ ਅਨਦ ਕਰ

  • config.yaml and toc.yamlਈਲ ਉਦਕ ਬਦਲਣ ਦਰਤ ਨਹ ਜਦਕ ਤ ਨਵਿਊਲ ਨਹੜਦ। ਜਦ ਅਨਦ ਦਮ ਪ ਕਰ ਲ, ਤ toc.yamlਇਲ ਵਿਈਟਲਤਰ ਨ ਅਪਡਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਤ ਉਨਈਲਿਚ ਕਈ ਹਰ ਬਦਲਅ ਨਹ ਕਰਨ
  • ਏ ਵਿਚ ਸਮਲ ਤਸਵ 600pxਤਧ ਨਹ।ਅਸਲਿਤਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕਿਤਰ ਲਿਕ ਨ
  • ਈਪਰਲਿਕ (ਹਰ ਲਿ

ਟਰਨਟ ਤਿ) ਇਸ ਨਮਲਣ ਕਰ [ ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਠ](http://www.example.com). ਤ ਵਰਗ ਬਕਟ ਦਦਰ "ਡਿਸਪਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਸਟ" ਦ ਅਨਦ ਕਰ ਸਕਦ ਪਰ ਨਿਬ ਐਡਰਸ ਜਿ ਬਰਕਟਦਰ ਹ.

ਅਤਿਿਕਤ ਮਿਊਲ ਜੜਨ ਲਈ ਸਤਰ ਹ।ਟਏ ਪਰਕਿਤ ਹਣ 'ਤ ਨਵਿਊਲਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠਲਰਤਟ ਕਰਨ ਦੜ ਹ:

  • ਦਸਤਇਰਕਟਰਿ ਇਕ ਡਇਰਕਟਰ ਬਣਉਣ (ਅਨਦ ਡਇਰਕਟਰ

ਿਸ ਕਲ ਉਹ ਮਿਊਲ ਦਮ ਹਿਸਨਿਖਣ. ਉਦਹਰਨ ਵਜ, ਅਨਦ ਦਸਤਿਚ "ਟਸਟਿਗ" ਤਕ ਨਵਿਊਲ ਬਣਉਣ ਲਈ, ਤ "ਅਨਦ/ਜਚ/01.md" ਵਿਚ ਫਈਲ ਪਉਣ.

  • ਈਲ ਸਮਗਰਰਣਿਚ ਸਮਲ ਹ,toc.yaml ਉਚਿਤ ਦਸਤ ਲਈ.
  • Toc.yamlਇਲ ਵਿਚ ਸਲਗ ਦਲ ਅਤਇਰਕਟਰ (ਐਕਸਟਨ ਤਿ) ਡਇਰਕਟਰਗ ਹ (ਇਸ ਉਦਹਰਨ ਵਿਸਟਿ).
  • ਸਲਗ ਵਿਖਣ ਹ, ਅਤਿਰ TA ਰਿਟਰਿਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਜਰਤ ਹਿਰ ਟਏ ਦਸਤ ਲਈ ਸਪਟ ਲਿਕ ਬਣਉਣਭਵ ਹ

ਇਸ

LICENSEਈਲਲਇਸਿਗ ਜਣਕ ਲਈ.