Punjabi tA
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ghayden 2aa4700e04 Force Catalog Processing 2 years ago
checking initial conversion 2 years ago
intro initial conversion 2 years ago
process initial conversion 2 years ago
translate initial conversion 2 years ago
LICENSE.md initial conversion 2 years ago
README.md Force Catalog Processing 2 years ago
manifest.yaml
Valid
initial conversion 2 years ago

README.md

Punjabi tA

STR unfoldingWord/SourceTextRequestForm#503

ਅਣਫਲਡਿਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਦਕ ਸਸਥ

ਰਵ

ਅਣਫਲਡਿਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਦ ਅਕਡਮਕ ਪਰਤਿਡਬਕ ਹਈਬਲ ਦ ਅਨਦ ਦਕ ਸਪ ਸਪਕਰਨ ਪਰਦਨ ਕਰਦ ਅਤਿਕ ਕਰਕਿਿਆਪਕ ਚਰਚ ਨ ਭਰਗ ਅਨਦ ਦਸ਼ਟ ਕਰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਦਕ ਨ ਆਪਣਦ ਦਿਚ ਬਈਬਲ ਦ ਭਰਗ ਅਨਦ ਕਿਿਆਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਿਖਣ ਦ ਸਮਰਥ ਬਣ

ਊਨਲਡ ਕਰਨ

ਕਰ ਤਗਰ ਅਨਦਕ ਸਸਥਊਨਲਡ ਕਰਕ ਵਰਤਣ, ਤ ਇਥੳ:https://unfoldingword.bible/academy/. ਟ ਏਵਿਲ ਹ tS and tC.

ਏ ਨਰਨ

ਿਰਪ ਕਰਕ ਇਸ ਦ ਵਰਤ ਕਰ ਕਤਰ ਲਈ ਸਅ ਜਡਬਕ ਦਣ ਲਈ.

ਆਪਣਏ ਹਏ ਬਦਲਵ ਕਰਨ ਅਜਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਈਨ ਸਦਕ ਦ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦ. ਦ ਿਅਤ ਬਚ ਵਰਕਫਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਹਦਇਤ ਲਈ ਦਸਤ

ਏ ਇਕ ਸਧਰਨ ਮਰਕਡਊਨ ਫਰਮਟ ਵਿਚ ਲਿਿਆ ਗਿਆ ਹ ਅਤ ਆਯਿਤ ਕਿਸਮ ਦ ਅਨਸਰਤ ਕਨਰ ਦਸਤ ਵਧਣਕ ਲਈ ਇਹ ਲਿਕ ਵ ਪਰ ਇਕ ਸਪ ਸ

ਇਸ ਦਸਤਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਸਤ ਆਪਣਇਰਕਟਰ(ਉਦਹਰਨ ਦਰ ਤ, ਚਿਗ ਮਅਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹ ਿ directory)। ਹਰਕ ਮਊਲ ਦ ਆਪਣਦ ਦਇਰਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹਨ ਦਸਤਇਰਕਟਰ ਹਨ. ਇਨਿ ਹਰਕ ਦਿਨ ਫਈਲ ਹਨ:

  • 01.ਐਮ ਡ- ਇਹ ਮਊਲ ਦਖ ਹਿ
  • ਸਬ-ਟਈਟਲ. ਐਮ ਡ - ਇਹ ਫਈਲ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਪਰਯਗ ਕਰਦ ਹਨ ਜਿਊਲ ਦਤਰ ਦਣ ਦ ਮਕਸਦ ਹ.
  • ਈਟਲ.ਐਮਡ - ਇਸ ਵਿਚ ਮਊਲ ਦਿਰਲਖ ਹ

ਹਰਕ ਦਸਤਇਰਕਟਰਿਚ YAMLਫਰਮਟ ਵਈਲ ਹਨ.toc.yamlਈਲ ਤਤਕਰ ਐਨਕਿਗ ਲਈ ਹ ਅਤ config.yamlਿਊਲਿਚਕਰ ਨਿਰਭਰਤਨਕਿਗ ਲਈ ਹ.

ਐਲ ਅਨਦਕ

ਏ ਅਨਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ

ਏ ਦ ਅਨਦ ਕਰਨ ਦਿਸਫਨਣ ਲਈ ਕਿਰਪ ਕਰਕ ਅਨਦ ਅਨਦਕ ਸਸਥਖ ਵਿਚ ਹ ਟਵਅਲ.

ਆਨਲਈਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਹ, ਕਿਰਪ ਕਰਕ ਵਰਕਫਲਅਦ ਕਰDoor43-Catalog/en_taਿਟਰ, ਇਸ ਵਰਕਫਲਲਣ ਕਰਕ:ਸਮਗਰ ਆਨਲਈਨ ਅਨਦ ਕਰ.

ਏ ਅਨਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਣਕ

ਕਰ* ਕਿਇਲ ਜਇਰਕਟਰ ਬਦਲਨ। ਫਈਲਦਰ ਜਿਰਫ ਉਹ ਅਨਦ ਕਰ

  • config.yaml and toc.yamlਈਲ ਉਦਕ ਬਦਲਣ ਦਰਤ ਨਹ ਜਦਕ ਤ ਨਵਿਊਲ ਨਹੜਦ। ਜਦ ਅਨਦ ਦਮ ਪ ਕਰ ਲ, ਤ toc.yamlਇਲ ਵਿਈਟਲਤਰ ਨ ਅਪਡਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਤ ਉਨਈਲਿਚ ਕਈ ਹਰ ਬਦਲਅ ਨਹ ਕਰਨ
  • ਏ ਵਿਚ ਸਮਲ ਤਸਵ 600pxਤਧ ਨਹ।ਅਸਲਿਤਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕਿਤਰ ਲਿਕ ਨ
  • ਈਪਰਲਿਕ (ਹਰ ਲਿ

ਟਰਨਟ ਤਿ) ਇਸ ਨਮਲਣ ਕਰ [ ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਠ](http://www.example.com). ਤ ਵਰਗ ਬਕਟ ਦਦਰ "ਡਿਸਪਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਸਟ" ਦ ਅਨਦ ਕਰ ਸਕਦ ਪਰ ਨਿਬ ਐਡਰਸ ਜਿ ਬਰਕਟਦਰ ਹ.

ਅਤਿਿਕਤ ਮਿਊਲ ਜੜਨ ਲਈ ਸਤਰ ਹ।ਟਏ ਪਰਕਿਤ ਹਣ 'ਤ ਨਵਿਊਲਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠਲਰਤਟ ਕਰਨ ਦੜ ਹ:

  • ਦਸਤਇਰਕਟਰਿ ਇਕ ਡਇਰਕਟਰ ਬਣਉਣ (ਅਨਦ ਡਇਰਕਟਰ

ਿਸ ਕਲ ਉਹ ਮਿਊਲ ਦਮ ਹਿਸਨਿਖਣ. ਉਦਹਰਨ ਵਜ, ਅਨਦ ਦਸਤਿਚ "ਟਸਟਿਗ" ਤਕ ਨਵਿਊਲ ਬਣਉਣ ਲਈ, ਤ "ਅਨਦ/ਜਚ/01.md" ਵਿਚ ਫਈਲ ਪਉਣ.

  • ਈਲ ਸਮਗਰਰਣਿਚ ਸਮਲ ਹ,toc.yaml ਉਚਿਤ ਦਸਤ ਲਈ.
  • Toc.yamlਇਲ ਵਿਚ ਸਲਗ ਦਲ ਅਤਇਰਕਟਰ (ਐਕਸਟਨ ਤਿ) ਡਇਰਕਟਰਗ ਹ (ਇਸ ਉਦਹਰਨ ਵਿਸਟਿ).
  • ਸਲਗ ਵਿਖਣ ਹ, ਅਤਿਰ TA ਰਿਟਰਿਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਜਰਤ ਹਿਰ ਟਏ ਦਸਤ ਲਈ ਸਪਟ ਲਿਕ ਬਣਉਣਭਵ ਹ

ਇਸ

LICENSEਈਲਲਇਸਿਗ ਜਣਕ ਲਈ.