Assamese Translation Academy
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3.7 KiB

অনপত

িলসৰণগপন-শৰএলইক4.0 ইণৰনবনল (চিিৰদনকৰ-এচএ4.0)

এইট[অনপতৰ]ৰ(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)ৰ বপঢ়িবপৰশ (কিকলপনহয়)।

আপিএইখিিকৰিবৰত:

  • — যিযম অথব ফৰত তবসিি নকল কৰিনৰ বিৰতন কৰ
  • ৰহণ — বসিিৰওপৰতৰিিস, টচফৰমআৰৰওপৰতনিণকৰ

িৰনৰব, বিিকবযৱহৰৰবও।

আপিঅনঞপতৰতচৰতখিিিথকঅনৰদনকৰইএইখিিঅধিৰখিজকৰিবন

তলতচৰতখিিৰঅধনত:

  • পন — আপিমখিিতলতদিধৰণআৰপকৰিবলিব: "আচলকমখিিhttps://unfoldingword.bible/academy/ত উপলবধআছ।" যিককমবিকতথকণনপনৰষটবিকযিৰকএইটৰদৰশনকৰিবনিিবযআমিআপকঅথবআপৰএইকমৰবযৱহৰতসমৰথনকৰি
  • ৰএলইক — যদিআপিিিস, সলনিঅথববসিকৰওপৰতনিমণকৰিবললয়, তআপিআপৰযগদনখিিআচলটৰঅনপতৰৰমতিতৰণলিব।

অতিিতব —আপিিকচৰতঅথবৰযিগতকমৰসহয়নলয়যিিিকভআনকঅনপতৰইঅনযমহকবৰদনকৰ

নন:

অপিহজখণদতথকবসিকৰবঅথবএটৰযযবযতিৰমঅথববদধতইআপৰবযৱহৰৰঅনমতিৰদনকৰকৰতবআপিঅনপতৰমিচলিবন

িিনহয়। অনপতৰখনআপৰআপৰবযৱহৰৰবসকলিিঅনমতিৰদননকৰিবওপ। উদহৰণসবৰ, জনতকৰ, গপনয়ত, অথবিকঅধিআপৰবসৰবযৱহৰতসৱদধতআনিবপ