Crimean Romani Bible
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

199 lines
21 KiB

\id RUT - Crimean Romani Bible
\toc1 Э книжка катар Руфь
\toc2 Руфь
\toc3 Руфь
\mt1 Э книжка катар Руфь
\c 1
\s О Элимелех накхел пэ хорандаса андэ Моав
\p
\v 1 Одова вахыти, кана андэ Израиль сас цындомаря, ули бок опэр пху. Екх мануш гело андар Вифлееми андэ Иудеи пэ ромняса тай пэ дуе чявэнца тэ бэшэн андэ ливадя ко Моавитскя.
\v 2 Адава мануш бучёлас Элимелех, лэски ромня — Ноеминь, ай лэски дуе чявэн — Махлон тай Хилеон; он сас ефрафяня андар Вифлееми андэ Иудеи. Он алэ ко ливадя ко Моавитскя тай ачилэ отхэ.
\p
\v 3 О Элимелех, о ром э Ноеминяко, муло, тай ой ачили пэ дуе чявэнца.
\v 4 Он лилэ пэски ромнен моавитянкен, э екх бучёлас Орфа, ай авэр Руфь. Пал отхэ сар он бэшлэ отхэ пашко дэш брэш,
\v 5 о Махлон тай о Хилеон мулэ, тай э Ноеминь ачили би чявэнго тай би ромэско.
\s Э Ноеминь джял палэ андэ Вифлееми
\p
\v 6 Э Ноеминь шунляс андэ Моави, кай о Сагбус о Яхвэ ало ярдымеса Пэ дюнястэ тай диняс лэн хапэ. Ой пэ боренца гортярдэпэс тэ джян кхерэ.
\v 7 Екхетханэ пэ боренца ой ачавдяс о тхан, катэ бэшэлас, тай гили ко дром, саво камэлас тэ анэл лэн палэ ки пху Иуда.
\p
\v 8 Э Ноеминь пхэнляс пэ боренги:
\p — Джян кажни андэ кхер тэ дэятэ. Мэ овэл о Сагбус о Яхвэ миласа тумэндэ, сар тумэ санусас миласа тумарэ мулэндэ тай мандэ.
\v 9 Мэ дэл о Сагбус о Яхвэ кажня андар тумэндэ тэ аракхен бах андэ кхер ко нэво ром.
\p Ой чюмиды лэн, тай он лачес рунэ
\v 10 тай пхэнлэ лаки:
\p — Амэ туса кан джяс тэ дюнястэ.
\p
\v 11 Э Ноеминь пхэнляс:
\p — Джян кхерэ, мэ чяя. Соски тумэ тэ джян манца? Та со, мандэ кан овэн авэра чявэ, савэ кан овэн тумэнги рома?
\v 12 Джян кхерэ, мэ чяя; мэ бут пхури, тэ овэл мандэ авэр ром. Джи мэ тэ тюшундиявас, кай мандэ генэ си ишандипэ, — джи адая рат мэ би тэ овав ромэса, тай дэчи тэ аракхлён мандэ чявэ,
\v 13 — та со, кан ишандиен, бискай он кан барён? Камэл тумэнги тэ ишандиен тай тэ на джян ромэстэ? На, мэ чяя. Мэ бут касэвэтлыс пал тумэндэ, вай о вас э Сагбуско э Яхвэско уло мамуй мандэ!
\p
\v 14 Он ваздинэ бэбэря тай генэ лилэ тэ ровэн. Тай э Орфа чюмидиняс пэ саса тай гели пэ дюнястэ, ай э Руфь ачили ласа.
\p
\v 15 Э Ноеминь пхэнляс:
\p — Аки, ти бори гели пэ дюнястэ тай пэ дэвлэндэ. Джя ли ту пал тэ борятэ.
\p
\v 16 Ай э Руфь пхэнляс:
\p — Ма тхэ ман тэ мукав тут тай тэ джяв тутар. Кай ту кан джяс, отхэ ли мэ кан джяв, тай кай ту кан бэшэс, отхэ ли мэ кан бэшав. То дюняс кан овэл мо дюняс, тай то Дэл — мо Дэл.
\v 17 Катэ кан мэрэс ту, кан мэрав ли мэ тай отхэ кан овав паромэ. О Сагбус о Яхвэ лачес мэ марэл ман, тэ авэр со-то, екх о мэрипэ кан лэл ман тутар.
\p
\v 18 Кана э Ноеминь галили, кай э Руфь лачес мангел тэ джял ласа, ой тэрдили ла тэ тхэл.
\p
\v 19 Тай джянас о дуй он, бискай на алэ андэ Вифлееми. Кана он алэ андэ Вифлееми, алаи э диз ваздиндили лэндар тай пхэнэнас:
\p — Адава э Ноеминь?
\p
\v 20 — Ма пхэнэн манги Ноеминь, — ой пхэнляс лэнги. — Ами пхэнэн манги Мара\f + \fr 1.20 \ft Евр. нав «Наоми» си «лачё», «Мара» — «керко».\f*, вай о Зорало Дэл бичялдяс манги баро касэвэти.
\v 21 Мэ никхлистём атхар мангинэса, ай о Сагбус о Яхвэ андяс ман палэ би ништоско. Соски тэ пхэнэн манги Ноеминь, кана о Сагбус о Яхвэ диняс ман касэвэти, тай о Зорало Дэл бичялдяс манги бибахталипэ?
\p
\v 22 Аякха э Ноеминь али кхерэ. Ай ласа катар ливадя ко Моавитскя али лаки бори, моавитянка э Руфь. Тай он алэ андэ Вифлееми, кана лилэ тэ кидэн о ячмени.
\c 2
\s Э Руфь тай о Боаз
\p
\v 1 Ки Ноеминяко ром сас тухуми, саво бучёлас Боаз. Ов сас намлыс патювало мануш андар порода, катар сас о Элимелех.
\p
\v 2 Э моавитянка э Руфь пхэнляс э Ноеминяки:
\p — Кан джяв ки ливади тэ кидав гив, кастэ кан аракхав мила?
\p Э Ноеминь пхэнляс:
\p — Джя, ми чяй.
\p
\v 3 Э Руфь гели тай лиляс тэ кидэл о гив, саво пэрэлас пал одолэндэ, савэ кидэнас о гив. Тай уло аякха, кай одоя ливади сас э Боазески, э порода э Элимелехески.
\p
\v 4 Тай аки, о Боаз ало андар Вифлееми тай пхэнляс одолэнги, савэ кидэн о гив:
\p — О Сагбус о Яхвэ тумэнца!
\p Он пхэнлэ лэски:
\p — Мэ алгыштиел тут о Сагбус о Яхвэ!
\p
\v 5 О Боаз пхучляс ко бутярно, саво сас опэр иргатя, савэ кидэн о гив:
\p — Каски чяй адая?
\p
\v 6 О бутярно, саво сас опэр иргатя, савэ кидэн о гив, пхэнляс:
\p — Адая тэрни джювли моавитянка, али э Ноеминяса катар ливадя Моавитскя.
\v 7 Ой пхэнляс: «Кан кидав о гив пал одолэндэ, кон кидэл о гив». Али сабахтан, ой си джякана атхэ тай дага на раганты.
\p
\v 8 О Боаз пхэнляс э Руфяки:
\p — Шун ман, ми чяй. Ма джя тэ кидэс аврэ ливадятэ тай ма джя атхар. Ов атхэ мэ иргатинкенца.
\v 9 Дикх, катэ керэн бути джювля, тай джя пал лэндэ. Мэ пхэнлём мэ манушэнги тэ на холязэн туки. Тэ мангеса тэ пиес, пашо тай пи андар кхорэ, савэ пхэрдэ мэ иргатя.
\p
\v 10 Ой бангили моса джи ки пху тай пхэнляс лэски:
\p — Ту манги керэс лачипэ тай дикхес пал мандэ, вай мэ сом джяти?
\p
\v 11 О Боаз пхэнляс лаки:
\p — Манги пхукавдэ одолэстар, со ту кердян тэ сасаки пал мэрипэ тэ ромэско: сар ту ачявдян тэ дадэс тай тэ дэя, ачявдян тэ дюняс тай гелян андэ пху, сави на джянэс.
\v 12 Лачипэ мэ керэл туки о Сагбус о Яхвэ андар адалэстэ! Мэ овэл тутэ барвалипэ катар Яхвэ, Дэл ки Израилеско, Савэстэ ту алян! Мэ овэл рагати туки тал Лэски пхакендэ!
\p
\v 13 — Лошани мэ тэ керав, со мангес ту, сагбус минро, — пхэнляс ой. — Ту кердян лачипэ тай рагати манги, тэ иргатинка, гэм мэ на сом машкарэ тэ иргатинкендэ.
\p
\v 14 Кана ало вахыти тэ хан, о Боаз пхэнляс э Руфяки:
\p — Эла атхэ, ха, бол то котор манро андэ шутлипэ.
\p Э Руфь бэшли пашко мануша, савэ кидэн о гив, тай ов диняс ла жарини гив. Ой халяс, чялили, тай латэ дага ачило.
\v 15 Дэчи э Руфь гели тэ кидэл о чёрдо гив, ай о Боаз пхэнляс пэ манушэнги:
\p — Мэ кидэл ой ли машкарэ ко пханлэ снопи гив, ма холязэн лаки.
\v 16 Тай андар снопи никалэн гив, чен лаки тай ачявэн, мэ кидэл ой, тай ма холязэн лаки.
\p
\v 17 Аякха ой кидэлас ки ливади джи ки бэлвэль, мардяс о ячмени, дэчи шужардяс тай сеискердяс, тай уло гоно\f + \fr 2.17 \ft Евр. «ефа», пашко 22 литрэс.\f* гив.
\v 18 Ой андяс о гоно андэ диз, тай лаки сасуй дикхляс, сокабор бут ой кидиняс. Генэ э Руфь никалдяс тай диняс ла одова, со ачило латэ, кана халас.
\p
\v 19 Тай пхэнляс лаки э сасуй:
\p — Кай ту авдес кидэсас? Катэ керэсас бути? Мэ овэл лачипэ одолэски, кон мукляс тут!
\p Э Руфь пхэнляс пэ сасаки, кастэ ой керэлас бути, тай пхэнляс:
\p — Одова мануш, кастэ мэ авдес керэвас бути, бучёл Боаз.
\p
\v 20 — Алгыштие лэс о Сагбус о Яхвэ! Ов на ачявдяс би милако ли э дживиндэнги, ли э мулэнги! — пхэнляс э Ноеминь пэ боряки. — Адава мануш — амаро пашутно тухуми.
\p
\v 21 Э моавитянка э Руфь пхэнляс:
\p — Ов джи пхэнляс манги: «Ов мэ бутярнэнца, бискай он кан бытэрдиен тэ кидэн о гив опэр ми ливади».
\p
\v 22 Э Ноеминь пхэнляс пэ боряки э Руфяки:
\p — Си лачё, ми чяй, кай ту кан пхирэс лэски иргатинкенца тай на кан холязэн туки аврэ ливадятэ.
\p
\v 23 Аякха э Руфь сас э иргатинкенца э Боазескерэнца, бискай на быты тэ кидэн о ячмени тай о гив, тай бэшэлас пэ сасатэ.
\c 3
\s Э Руфь тай о Боаз ко тхан, катэ марэн о ячмени
\p
\v 1 Э Ноеминь пхэнляс пэ боряки:
\p — Ми чяй, тэ родав туки лачё тхан, катэ кан овэс рагати?
\v 2 Аки о Боаз, э иргатинкенца савэнца ту санас, амаро тухуми. Ов адая рат кан шужарэл ячмени.
\v 3 Ту халяр тут, мак тут, уряв тут шукар тай джя ко тхан, катэ шужарэн о ячмени, тай ма сикав тут э Боазески, бискай ов на кан бытэрдиел тэ хал тай тэ пиел.
\v 4 Дикх, катэ ов кан пашлёл тэ совел, дэчи пашо, пхутэр лэс тай пашлё пашэ. Ов кан пхэнэл туки, со тэ керэс дэчи.
\p
\v 5 Э Руфь пхэнляс:
\p — Мэ кан керав алаи, сар ту пхэнлян.
\p
\v 6 Ой гели ко тхан, катэ шужарэн о ячмени, тай кердяс, сар пхэнляс лаки э сасуй.
\p
\v 7 О Боаз халяс, пиляс тай лошано пашлило тэ совэл пашки бари кучя гив. Э Руфь погаля пашыли, пхучярдяс лэс тай пашлили пашэ.
\v 8 Рати ов джянгавдило, лиляс тэ болдэлпэс тай дикхляс, кай паш лэстэ пашли джювли.
\p
\v 9 — Ту кон? — пхучляс ов. Ой пхэнляс:
\p — Мэ э Руфь, иргатинка тинри. Лэ тэ иргатинка тал тэ пхакатэ\f + \fr 3.9 \ft Самким «прандозэ опэр мандэ». \f*, вай ту мо тухуми.
\p
\v 10 Ов пхэнляс:
\p — Мэ алгыштиел тут о Сагбус о Яхвэ, ми чяй! Ту кердян зиядэ, ниш буруни: на родинян туки тэрнэс, нэ чёрэс, нэ барвалэс.
\v 11 Ма траша, ми чяй. Мэ кан керав алаи, со ту кан мангес, вай андэ адалэ дизатэ алаи джянэн, кай ту лачи джювли.
\v 12 Адава чячи, мэ то тухуми. Ай си генэ тухумя май пашэ, ниш мэ.
\v 13 Сов атхэ, ай рано, ов тэ керэла со камэл тэ керэл, — лачё, мэ керэл. Ай ов тэ на мангела тэ керэл ярдыми, дэчи мэ ангал Сагбус Яхвэ хав совля, мэ кан керав ярдыми туки. Сов, о сабаги дага дур.
\p
\v 14 Ой сути лэски пинрэндэ джи сабахтаняки тай ущини ангал отхэ, бискай на уло дисипэ. О Боаз тюшунды: «Зиядэ никхон мэ на джянэл, кай ой алисас атхэ».
\p
\v 15 Ов пхэнляс лаки:
\p — Дэ ти накидка, сави опэр тутэ, тай астар ла.
\p Кана ой кердяс адава, о Боаз чёрдяс андэ шов сырэс ячмени, тай кердяс ярдыми тэ чел о дорбаз опэр пхике. Пал отхэ гело андэ диз.
\p
\v 16 Э Руфь али пэ сасатэ, тай одоя пхучляс:
\p — Ми чяй, сар ту?
\p Э Руфь пхукавдяс лаки одолэстар, со кердяс о Боаз,
\v 17 тай генэ:
\p — Ов диняс ман акала шов сырэс ячмени тай пхэнляс: «Ма джя тэ сасатэ чюче вастэнца».
\p
\v 18 Э Ноеминь пхэнляс:
\p — Ишандие, ми чяй, бискай на кан галёс, сар алаи кан бытиел. Вай адава мануш на кан тэрдёл, бискай авдес на кан керэл о дилэс.
\c 4
\s О Боаз прандозэл опэр Руфь
\p
\v 1 Ай о Боаз гело тай бэшло ки дизаки бар. Дикхел, авэл одова тухуми, савэстар ов пхэнэлас. О Боаз диняс икос лэс тай пхэнляс:
\p — Амал, эл атхэ, бэш пашэ.
\p Одова пашыло тай бэшло.
\v 2 О Боаз андяс дэшэ барэ манушэн э дизакерэн тай пхэнляс:
\p — Бэшэн акатэ.
\p Он бэшлэ.
\v 3 О Боаз пхэнляс э тухумески:
\p — Э Ноеминь, сави али катар ливадя Моавитскя, бикнэл котор ливади, сави си амарэ пхралэски э Элимелехески.
\v 4 Мэ тюшундым, кай камэл адалэстар тэ пхукавав туки. Ту тэ кинэс адая ливади ангал алаендэ, кон си атхэ, тай ангал барэ мануша ки дюняски. Мангес — кин, ай на мангес — пхэн манги, мэ тэ джянав. Вай ту камэл ангал тэ керэс адава, ай мэ — пал тутэ.
\p — Мэ кан кинав лэс, — пхэнляс ов.
\p
\v 5 Дэчи о Боаз пхэнляс:
\p — Одова дес, кана ту кан кинэс э пху ки Ноеминь, ту камэл тэ прандозэс опэр моавитянка Руфь, э пхивли э мулэски, тай кана тумэндэ кан аракхлёл чяво, э пху тэ ачёл э мулэски хорандаски.
\p
\v 6 Дэчи о тухуми пхэнляс:
\p — На, мэ нащи кинав, аякха сар мэ кан чёраляв. Кин зиядэ ту, мэ нащи адава керав.
\p
\v 7 (Авгос андэ Израиль, тэ кинэс я тэ дэс пху, екх андар кинимари челас по минис тай дэлас аврэстэ. Аякха камэлас тэ керэн андэ Израиль тэ сикавэн э дини збора.)
\p
\v 8 — Кин ту, — пхэнляс о тухуми э Боазески тай читяс о минис.
\p
\v 9 Дэчи о Боаз пхэнляс э барэ манушэнги тай алаи э дюняски:
\p — Авдес тумэ дикхен одова, кай мэ киндём ки Ноеминь алаи, со сас ко Элимелех, ко Хилеон тай ко Махлон.
\v 10 Генэ мэ лилём манги ромня э моавитянка э Руфя, э Махлонески пхивля, тэ овэл э пху э мулэски хорандаски, лэско нав тэ на бристэн машкарэ лэски тухумендэ тай катар бар лэски чяче дизатар. Тумэ авдес дикхен!
\p
\v 11 Дэчи о барэ мануша тай алаи, кон сас ки бар, пхэнлэ:
\p — Амэ дикхлям. Мэ керэл о Сагбус о Яхвэ дэя э джювля, сави авэл андэ тэ кхерэстэ, сар э Рахиль тай э Лия, савэ екхетханэ ваздинэ о кхер э Израилеско. Лэ барвалипэ андэ Ефрафа, тай мэ овэл то нами андэ Вифлееми.
\v 12 Тэ пуендар, савэн о Сагбус о Яхвэ кан дэл тут адалэ тэрнэ джювлятар, ти порода мэ овэл, сар э порода ко Парец, саво аракхлило ки Фамарь тай ко Иуда.
\s Э порода э патишаески Давидески
\p
\v 13 О Боаз лиляс э Руфя, тай ой ули лэски ромни. Ов сас ласа, тай о Сагбус о Яхвэ диняс ла тэ насвалёл пуёстэ, тай латэ аракхлило чяво.
\p
\v 14 О джювля пхэнэнас э Ноеминяки:
\p — Шукор э Сагбуски э Яхвэски, Саво на ачявдяс тут авдес би турунеско\f + \fr 4.14 \ft Я «пашутнэ тухуместэ».\f*, саво кан дикхел пал тутэ. Мэ овэл о чяворо махтадимэ андэ Израиль!
\v 15 Ов кан керэл то бэшыпэ нэво тай кан дикхел пал тутэ опэр пхуримастэ. Вай ов аракхлило тэ борятэ, сави дэхэл тут, тай сави си туки зиядэ эфта чявэндар.
\p
\v 16 Э Ноеминь лиляс э пуёс, пхиравэлас лэс андэ ангали тай дикхелас лэс.
\v 17 О джювля, савэ бэшэнас отхэ, пхэнэнас:
\p — Ки Ноеминь аракхлило чяво.
\p Он тхэдэ лэс Овид. Ов уло о дад э Иессееско, саво сас о дад э Давидеско.
\p
\v 18 Аки э порода э Парецки: о Парец сас о дад э Хецронеско,
\v 19 о Хецрон — о дад э Рамеско, о Рам — о дад э Аминадавеско,
\v 20 о Аминадав — о дад э Нахшонеско, о Нахшон — о дад э Салмонеско,
\v 21 о Салмон — о дад э Боазеско, о Боаз — о дад э Овидеско,
\v 22 о Овид — о дад э Иессееско, ай о Иессей — о дад э Давидеско.